Sju frå­gor till Ma­de­le­i­ne Vall Beij­ner

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TO­BI­AS SVENS­SON

Fö­re det­ta thai­box­nings­stjär­nan går in i ny kar­riär. Hon spe­lar Ege­ria, cap­tain of the gu­ard, i nya Won­der Wo­man som har pre­miär 2 ju­ni.

* Du är nyss hem­kom­men från en pre­miär­vis­ning i Los Ang­e­les. Hur var det att träf­fa film­tea­met igen? – Jät­te­här­ligt. Men jag sak­na­de någ­ra av mi­na vän­ner från Eng­land. Jag skul­le åkt till Lon­don för den and­ra pre­miä­ren på ons­dag, men den ställ­des in på grund av Man­che­s­te­rat­ten­ta­tet.

* I de ar­tik­lar som skri­vits om fil­men har det spe­ku­le­rats i om du kom­mer att sy­nas i slut­pro­duk­ten el­ler om du klippts bort. Har det va­rit ner­vöst? – Man vet ald­rig, för det kan hän­da jät­te­myc­ket i klipp­ning­en. För mig var gre­jen att få va­ra med om det här ar­be­tet, jag ha­de va­rit jät­te­nöjd med det. Men ef­tersom jag har synts i al­la trai­lers och är med i fle­ra vik­ti­ga sce­ner så miss­tänk­te jag att jag skul­le kom­ma med. Och så blev det.

* Hur kän­des det att se sig själv i en Hol­ly­wood­film? – Det var ma­giskt, ac­tions­ce­ner­na var skit­häf­ti­ga. Jag fick gås­hud och satt och kra­ma­de min mans lår i bi­o­sa­long­en. Det var som att upp­le­va allt igen.

* Ha­de du nå­gon nyt­ta av din kamp­sports­bak­grund un­der in­spel­ning­ar­na? – Ja och det var för­mod­li­gen där­för jag blev kon­tak­tad. De sök­te nå­gon som kun­de gö­ra stunts och spe­la en bad ass kri­ga­re, ha­ha. Det var det de vil­le ha mig till. Den sto­ra skill­na­den var att in­te slåss på rik­tigt.

* Kän­ner du att det här även­ty­ret har för­änd­rat dig som per­son? – Nej. Men jag har fått nya er­fa­ren­he­ter och jag väl­digt tack­sam över att ha hit­tat en ny in­rikt­ning. Det blev en väl­digt bra över­lapp­ning från figh­ting­kar­riä­ren. Se­dan är det in­te helt olikt figh­ting­li­vet. Det hand­lar myc­ket om att re­sa, träf­fa nya män­ni­skor och trä­na hårt. Men min sto­ra per­son­li­ga re­sa har jag gjort via figh­ting­en.

* Är det film­bran­schen som gäl­ler för din del nu? – Jag tror det. Det känns som att det är där jag hit­tar mi­na nya kic­kar nu. Ett lugnt liv är ing­et som till­ta­lar mig och stunts lig­ger gans­ka nä­ra vad jag syss­lat med ti­di­ga­re. Den sto­ra skill­na­den jäm­fört med figh­ting­en är att det gör mind­re ont och är bätt­re be­talt. Så det känns som ett bra val.

* Du bor i Stock­holm nu­me­ra. Kom­mer du hem till Hal­land någon­ting i sommar? – Själv­klart. Jag har ju min fa­milj i Fal­ken­berg och de fles­ta vän­ner­na i Halm­stad. Jag älskar att åka hem till Hal­land, där kan till och med LA slänga sig i väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.