Ru­ben Öst­lund re­dan på gång med en ny film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REH­LIN/TT

I sön­dags vann han Guld­pal­men i Can­nes. Men re­dan nu har Ru­ben Öst­lund tan­kar­na på näs­ta film – en sa­ti­risk skild­ring av mo­de­värl­den.

Tri­ang­le of sad­ness, det är ar­bets­nam­net på Guld­palmsvin­na­ren Ru­ben Öst­lunds näs­ta film. Själv be­skri­ver han pro­jek­tet som en sa­tir över den ut­se­en­de­fix­e­ra­de mo­de­värl­den och ger en gans­ka pro­sa­isk för­kla­ring till den po­e­tis­ka ti­teln.

– The tri­ang­le of sad­ness kal­las den tri­ang­el som upp­står mel­lan ögo­nen när man får ryn­kor, sä­ger han till TT.

DET ÄR EN TRÖTT men glad Öst­lund som TT ta­lar med på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. Det blev en sen natt – ef­ter den of­fi­ci­el­la mid­da­gen ha­de tea­met bakom The squa­re tänkt sig att gå till en li­ten lo­kal re­stau­rang, men så blev det in­te.

– Vi ham­na­de i stäl­let på en natt­klubb med Can­ne­s­che­fen Thi­er­ry Fre­maux och and­ra. Vi höll på till bort­åt fy­ra på mor­go­nen.

KOM­MER GULD­PALMS­VINS­TEN ATT för­änd­ra hans sätt att ar­be­ta? Nej, sva­rar Ru­ben Öst­lund.

– Vi fort­sät­ter som ti­di­ga­re, med Kal­le Boman och i Bo Wi­der­bergs och Roy An­ders­sons an­da. Vi job­bar med­ve­tet och tän­ker fortsätta med det­ta.

För någ­ra da­gar se­dan träf­fa­des Öst­lund, men­torn Boman och pro­du­cen­ten Er­ik Hem­men­dorff och dis­ku­te­ra­de vad som ska kom­ma här­näst. Och pla­nen är allt­så en sa­tir över mo­de­värl­den, och dess fix­e­ring vid ut­se­en­de.

– Hu­vud­per­so­nen är en man­lig mo­dell som hål­ler på att bli flint­skal­lig. Vi kom­mer att cas­ta på van­ligt sätt, och det är för ti­digt att sä­ga om det blir skan­di­na­viskt el­ler eng­elsk­språ­kigt. Men mo­de­värl­den är ju in­ter­na­tio­nell, så det lu­tar nog åt eng­elsk­språ­kigt.

NU KOM­MER Ru­ben Öst­lund och flick­vän­nen Sy­na Gör­cz att till­bringa någ­ra da­gar på Ri­vi­e­ran för att kopp­la av ef­ter den hi­sto­ris­ka Guld­palms­vins­ten. Pro­du­cen­ten Er­ik Hem­men­dorff har re­dan åter­vänt till Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.