Filmin­sti­tu­tet: ”Det har en enorm be­ty­del­se”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

”Han har gett sig fa­sen på det här och det är så­dan in­spi­ra­tion som al­la vill ha.”

ANNA SERNER vd Svens­ka Filmin­sti­tu­tet

Den in­ter­na­tio­nel­la film­värl­dens uppmärksamhet rik­tas just nu mot Ru­ben Öst­lund och svensk film. Anna Serner, Svens­ka filmin­sti­tu­tets vd, hop­pas att även hem­ma­publi­ken ska hit­ta tillbaka till den in­hems­ka fil­men.

Rö­da mat­tan har rul­lats ihop men filmfes­ten fort­sät­ter för Ru­ben Öst­lund och hans The squa­re. Me­di­er och film­bransch över he­la värl­den en­ga­ge­rar sig nu i filmens innehåll och den har sålts till över 50 län­der. Fram­gång­ar­na med den sam­tids­sa­ti­ris­ka fil­men smit­tar även av sig på svensk film i stort ,sä­ger Anna Serner:

– DET HÄR har en enorm be­ty­del­se. För bran­schen har han vi­sat att det går, Ru­ben är en täv­lings­män­ni­ska men han är ock­så en idédri­ven per­son. Han har gett sig fa­sen på det här och det är så­dan in­spi­ra­tion som al­la vill ha.

Sam­ti­digt som svensk films va­ru­mär­ke ut­om­lands nu stärks yt­ter­li­ga­re brot­tas den in­hems­ka fil­men med vi­kan­de bio­be­söks­siff­ror på hem­ma­plan. Anna Serner på­pe­kar att det är lätt att se pro­ble­men istäl­let för fram­gång­ar­na.

– DE SE­NAS­TE fem åren har vi haft en stark när­va­ro på filmfes­ti­va­ler med stor bredd och jäm­ställd­het. Här hem­ma är lä­get ett an­nat och vi har haft en lång dis­kus­sion om var­för svensk film går så då­ligt. Jag hop­pas att svensk bi­o­publik ska upp­skat­ta den här fil­men och att vins­ten ska vi­sa att det är värt att kö­pa en bio­bil­jett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.