Lund ef­ter vins­ten

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SARA HALDERT/TT

stolt sampro­du­cent”, skrev hon på Twit­ter och fick upp­rymt med­håll av Svens­ka Filmin­sti­tu­tets of­fi­ci­el­la kon­to: ”Vi jub­lar - Guld­pal­men gick till The Squa­re! Stort grat­tis till Ru­ben Öst­lund och he­la tea­met - en hi­sto­risk vinst!”

Dra­ma­ti­kern och re­gis­sö­ren Suzanne Os­ten skrev, ock­så på Twit­ter: ”När Ru­ben Öst­lund er­öv­rar Guld­pal­men är det ock­så hans be­gå­va­de konst­när­li­ga pro­cess som vin­ner. Grat­tis”.

Ru­ben Öst­lund gra­tu­le­ras ock­så av en rad po­li­ti­ker, som Isa­bel­la Lö­vin (MP) och An­nie Lööf (C).

GULD­PALMS­VINS­TEN upp­märk­sam­mas ock­så, som var­je år, i en rad ton­gi­van­de tid­ning­ar värl­den över. Brit­tis­ka The Gu­ar­di­an kon­sta­te­rar att va­let av The squa­re var ”rim­ligt” och ame­ri­kans­ka The New Yor­ker skri­ver att den ”sli­pa­de, av­le­dan­de so­ci­a­la kom­men­ta­ren från Sve­ri­ge som läx­ar upp över­klas­sen” var en över­ras­kan­de vinst ef­tersom den in­te över­ty­gat al­la film­kri­ti­ker. Även tys­ka Der Spei­gel kal­lar vins­ten över­ras­kan­de ef­tersom ko­me­di­er of­ta har det käm­pigt i Can­nes.

Bild: THIBAULT CAMUS

Bild: ALASTAIR GRANT

JU­BEL. Ru­ben Öst­lund fi­ra­de Guld­pal­men i Can­nes med ett segervrål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.