Hå­kan Hellström tar en pa­us från sce­nen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Hå­kan Hellström kom­mer att hål­la sig bor­ta från sce­nen ett par år ef­ter som­ma­rens tur­né.

–Jag kom­mer va­ra bor­ta i någ­ra år nu. Jag kom­mer in­te tillbaka näs­ta år och jag kom­mer nog in­te tillbaka året ef­ter det, sä­ger ar­tis­ten i en in­ter­vju med Svens­ka Dag­bla­det. Tan­ken är att få tid att skri­va nya lå­tar. –Kol­la på Hen­rik Berg­grens ski­va, den tog 14 år och hur bra blev in­te den? Ju läng­re tid, ju bätt­re ski­va, sä­ger han.

Hå­kan Hell­ströms som­martur­né ”Rul­lan­de ås­ka” in­leds på Stock­holms sta­di­on den 9 ju­ni. Tur­nén om­fat­tar 14 kon­ser­ter och Hå­kan Hellström sä­ger till SVD att tan­ken är att al­la som in­te hann se honom spe­la för­ra året ska få chan­sen innan up­pe­hål­let.

I hel­gen smyg­star­ta­de Gö­te­borgs­stjär­nan som­martur­nén i Ber­lin fram­för 750 per­so­ner. Hå­kan Hellström är en av Sve­ri­ges störs­ta publik­mag­ne­ter och sål­de ut två kon­ser­ter på Ul­le­vi för­ra året med ett pu­blik­re­kord på 70 000 åskå­da­re. (TT)

Bild: THO­MAS JOHANSSON/TT

MER TID TILL AN­NAT. Ef­ter som­ma­rens tur­né kom­mer publikfa­vo­ri­ten Hå­kan Hellström att fo­ku­se­ra mer på låt­skri­van­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.