Fak­ta: Ät­stör­nings­di­a­gno­ser

Hallands Nyheter - - Hälsa - MA­RIA BACKMAN son­dag@gp.se

med ål­der att gö­ra. Kra­ven är sto­ra på äld­re kvin­nor att se yng­re ut och se ut som att de in­te åld­ras. En­ligt stu­di­en var två tred­je­de­lar miss­nöj­da med sitt ut­se­en­de. Och 70 pro­cent av del­ta­gar­na angav att de för­sö­ker gå ner i vikt.

Vi­da­re tving­a­de åt­ta pro­cent sig själ­va att ”töm­mas” ef­ter att ha ätit (lax­er­me­del, kräk­ning­ar). 3,5 pro­cent hets­åt. Cynt­hia Bu­lik som är en av värl­dens le­dan­de fors­ka­re på ät­stör­ning­ar, och är an­sva­rig för stu­di­en, var­nar för att fö­re­koms­ten av en del ät­stör­ning­ar hos vux­na ökar, och att des­sa stör­ning­ar kan va­ra död­li­ga.

– Stu­di­en är re­le­vant och in­tres­sant. Upp­lev­da krav på att se ut på ett visst sätt och sma­la kropps­i­de­al är för många risk­fak­to­rer för att ut­veck­la en ät­stör­ning, sä­ger Jennie Ahrén.

STU­DI­EN VER­KAR VA­RA OK ut­förd, in­stäm­mer Andreas Bir­ger­gård.

– Men det är ju värt att no­te­ra att de be­kym­mer kvin­nor­na ut­tryc­ker häng­de ihop med ål­der (ju yng­re desto mer) och BMI, som för­fat­tar­na ock­så på­pe­kar. En del av de­ras upp­ta­gen­het med vikt kan ha va­rit me­di­cinskt mo­ti­ve­rad. Att 70 pro­cent för­sök­te gå ner i vikt ska stäl­las i re­la­tion till att drygt 56 pro­cent var över­vik­ti­ga el­ler ha­de fet­ma, sä­ger han.

– Men visst finns pro­ble­men även bland äld­re, och vi har möj­li­gen sett små tec­ken på att ät­stör­ning kry­per li­te upp­åt i åld­rar­na i vå­ra re­gis­ter ock­så. In­te till höga åld­rar och ing­et som egent­li­gen an­ty­der för­änd­ra­de upp­skatt­ning­ar av epi­de­mi­o­lo­gisk pre­va­lens, men än­då. De tre hu­vud­sak­li­ga ät­stör­nings­di­a­gno­ser­na är:

* Anorex­ia ner­vo­sa

(självsvält).

Bu­li­mia ner­vo­sa

(hetsä­tan­de med kom­pen­sa­to­riskt be­te­en­de som kräk­ning­ar el­ler över­dri­vet bruk av lax­er­me­del).

* Het­sät­nings­stör­ning

(het­sät­ning ut­an kom­pen­sa­to­ris­ka be­te­en­den). *

Källor: Rapporten Anorex­ia ner­vo­sa bland vux­na i Stock­holms läns lands­ting, Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen och Ame­ri­can Psychi­a­tric As­so­ci­a­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.