Armenteros ut­an­för An­ders­sons kval­trupp

Hallands Nyheter - - Sporten - PER MAG­NUS­SON TT

”Jag har för­kla­rat att han är väl­digt, väl­digt nä­ra”

JAN­NE AN­DERS­SON om sitt sam­tal med Samuel Armenteros

Samuel Armenteros gjor­de 19 li­ga­mål i Ne­der­län­der­na den här sä­song­en. Men det räc­ker in­te för en plats i lands­la­get. – Han är väl­digt, väl­digt nä­ra, sä­ger Jan­ne An­ders­son.

För­bunds­kap­te­nen pre­sen­te­ra­de un­der mån­da­gen den trupp som den 9 och 13 ju­ni ska stäl­las mot Frank­ri­ke (Vm-kval) och Nor­ge (trä­nings­match).

Jäm­fört med lands­lags­sam­ling­en i mars är Mar­tin Olsson och John Gui­det­ti tillbaka ef­ter ska­dor. I öv­rigt var det vän­ta­de namn som An­ders­son rabb­la­de upp.

Det var i stäl­let en spe­la­re som in­te togs ut som det pra­ta­des mest om: Samuel Armenteros, 27.

TROTS ETT SUCCÉÅR i mit­ten­la­get He­racles – in­ne­fat­tan­de en tred­je­plats i skyt­te­li­gan – läm­nas han ut­an­för trup­pen.

– Han har gjort en jät­te­bra sä­song. Det är en kon­kur­rens­si­tu­a­tion, helt en­kelt. Det är många fak­to­rer jag väger in i en lagut­tag­ning. Vil­ken typ av spe­la­re det är, vil­ken li­ga man spe­lar i, vil­ken kon­kur­rens­si­tu­a­tion det är på po­si­tio­nen, om han va­rit med ti­di­ga­re. Mas­sa va­ri­ab­ler, sä­ger Jan­ne An­ders­son.

– Jag har pra­tat med och pep­pat honom, för jag tyc­ker att han har gjort det väl­digt bra. Jag har för­kla­rat att han är väl­digt, väl­digt nä­ra. Sen får vi se om han är med näs­ta gång. Jag kom­mer att föl­ja honom med spän­ning fram­ö­ver.

Armenteros – som är i född i Sve­ri­ge och har en ku­bansk pap­pa – har bland an­nat gjort tio blå­gu­la U21-lands­kam­per, men än­nu in­te de­bu­te­rat i A-lands­la­get.

MED TAN­KE PÅ att for­war­den kan va­ra ak­tu­ell för ett an­nat lands­lag fick An­ders­son frå­gan om det är nå­got han väger in i sin lagut­tag­ning. Det är det in­te. – Al­la spe­la­re som är svens­kar och har möj­lig­het att va­ra med i ett svenskt lands­lag vill vi ju ha till­gäng­li­ga. Men det är spe­la­ren själv som mås­te väl­ja ut­i­från sin egen histo­ria och si­na eg­na röt­ter. Möj­li­gen kan det bli ak­tu­ellt att ploc­ka in Armenteros till vän­skaps­lands­kam­pen mot Nor­ge. – Det är inga be­slut

tag­na. Sen får vi se ef­ter Frank­ri­ke­mat­chen.

Frank­ri­ke, ja. Världs­sex­an top­par Vm-kval­grup­pen, tre po­äng fö­re Sve­ri­ge, när hal­va kva­let är spe­lat.

NÄR LÄN­DER­NA MÖT­TES i Pa­ris föll svens­kar­na med 1–2, trots led­nings­mål av Emil Fors­berg.

– Vi drog många lär­do­mar av den mat­chen och ha­de en käns­la när vi gick av pla­nen att vi i al­la fall var vär­da ett kryss. Vi har vi­sat att vårt sätt att spe­la fun­kar och det ger själv­för­tro­en­de. Vi har chan­sen mot även de all­ra bäs­ta, sä­ger Jan­ne An­ders­son.

Re­tu­ren på Fri­ends Are­na näs­ta fre­dag är slut­såld.

– Häf­tigt. Det ska bli fan­tas­tiskt ro­ligt. Man har ju läng­tat se­dan för­ra sam­ling­en till den här mat­chen. Hop­pas att vi verk­li­gen kan bju­da på nå­got rik­tigt, rik­tigt bra.

– Ska vi rå på dem vill det till att vi får till en rik­tig full­träff och då pra­tar jag bå­de på in­di­vid­ni­vå och kol­lek­tivt. Men var­för skul­le vi in­te kun­na få till det? Det tror jag starkt att vi kan.

Bild: JANERIK HEN­RIKS­SON

TAKTISKA VAL. För­bunds­kap­te­nen Jan­ne An­ders­son pre­sen­te­ra­de trup­pen till fot­bolls­lands­la­gets Vm-kval­match mot Frank­ri­ke den 9 ju­ni och trä­nings­lands­kam­pen mot Nor­ge fy­ra da­gar se­na­re vid en press­träff i går.

SAMUEL ARMENTEROS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.