Det är dags för sista pröv­ning­en

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

”Det störs­ta även­ty­ret” går in på upp­lop­pet. Det blir en dra­ma­tisk av­slut­ning i Ne­pal.

Ef­ter sju tuf­fa epi­so­der ska det sar­ga­de men se­ga gäng­et ta sig ige­nom den sista och av­gö­ran­de stra­pat­sen i ”Det störs­ta även­ty­ret”. Fi­na­len, där lands­kam­pen mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge av­görs och en sport­s­tjär­na ko­ras till årets även­ty­ra­re, äger rum i Ne­pal. Pro­gram­le­da­ren Pe­ter

Jih­de är nöjd med om­gång­en.

– Det är den över­läg­set bäs­ta sä­song­en, och fi­na­len är det bäs­ta pro­gram­met i ”Det störs­ta även­ty­rets” histo­ria. Till och med jag var ner­vös över hur det skul­le gå, sä­ger han.

Un­der se­ri­en har del­ta­gar­na plå­gats av mag­sju­ka och oli­ka skrå­mor. För li­te mat och sömn kom­bi­ne­rat med myc­ket mo­tion och stress gör att kän­di­sar­na in­för sista de­len, en­ligt Pe­ter Jih­de, mår ”jäv­ligt då­ligt”.

Foto: Daniel Ohls­son/tv4

Pro­gram­le­dar­na för ”Det störs­ta även­ty­ret”, Er­ik Thorst­vedt och Pe­ter Jih­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.