Pla­ne­ra för p-plat­ser först

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Har ni va­rit i Halm­stad? Har ni då par­ke­rat un­der Stor­tor­get? En myc­ket bra par­ke­rings­plats mitt in­ne i Halm­stads cent­rum.

När man går upp ifrån par­ke­ring­en går man i un­der­jor­den till och med för­bi en klä­des­af­fär. Om man kom­mer norr­i­från i Halm­stad på ge­nom­far­ten och när­mar sig Slotts­bron så sväng­er man pre­cis fö­re den in till väns­ter, se­dan ome­del­bart till hö­ger, se­dan till väns­ter i gen, för att in­te ham­na i Nis­san, och så 75-100 me­ter fram­ö­ver har man till väns­ter en par­ke­rings­plats un­der Stor­tor­get i Halm­stad.

Där bor­de al­la i Fal­ken­berg ha va­rit, som på kom­mu­nal ni­vå ar­be­tar med ga­tor och par­ke­ring­ar. Så jag hål­ler helt med de två i Fal­ken­berg, som me­nar att man bör pla­ne­ra för par­ke­rings­plat­ser först, in­nan man gör gå­ga­tor som tar bort par­ke­rings­plat­ser.

Kurt Olofs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.