Pen­sio­nä­rer tå­ga­de för trygg tra­fik­mil­jö

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

I går de­mon­stre­ra­de pen­sio­nä­rer i Fal­ken­berg. Bud­ska­pet är att man vill ha en tryg­ga­re tra­fik­si­tu­a­tion i sta­den och fria buss­re­sor.

Initiativtagare till de­mon­stra­tio­nen är Kerstin Zan­der i Fal­ken­bergs PRO (Pen­sio­nä­rer­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion). Hon är de­ras re­pre­sen­tant i kom­mu­na­la pen­sio­närs­rå­det (KPR) där även öv­ri­ga pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­ner finns med lik­som ett par po­li­ti­ker från so­ci­al­nämn­den.

– Vi pen­sio­nä­rer kän­ner att vi många gång­er in­te har nå­got stöd från po­li­ti­ker­na, att de in­te tar vå­ra frå­gor och öns­ke­mål på all­var. Det är där­för vi vill gö­ra vå­ra rös­ter hör­da, sä­ger Kerstin Zan­der.

– I hös­tas fick vi be­sked om att över­gångs­stäl­len runt Mö­tes­plats Möl­le skul­le tas bort. Det med­de­la­des på ett Kpr-mö­te och da­gen ef­ter var över­gångs­stäl­le­na bor­ta. Det tyck­te vi pen­sio­nä­rer i rå­det var väl­digt kons­tigt ef­tersom så många äld­re rör sig i om­rå­det. Vi fick ve­ta att skä­let till att ta bort över­gångs­stäl­le­na är att de ger en falsk trygg­het. Men i så fall bor­de man väl ta bort al­la över­gångs­stäl­len?

EN­LIGT KERSTIN ZAN­DER kän­ner sig många pen­sio­nä­rer väl­digt oro­li­ga när de ska ta sig över ga­tan och över att det in­te finns över­gångs­stäl­len. Till ex­em­pel på Ring­vä­gen, mel­lan ser­vice­hu­set

”Fria buss­re­sor är en an­nan sak som al­la pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­ner i Fal­ken­berg är eni­ga om att det bor­de in­fö­ras i Fal­ken­berg” KERSTIN ZAN­DER

Fal­ken­bergs PRO

Flo­ra­går­den och den oer­hört po­pu­lä­ra och väl­be­sök­ta Mö­tes­plats Möl­le.

– Det är en hårt tra­fi­ke­rad ga­ta med många bus­sar och fle­ra bi­lar som kan kö­ra väl­digt snabbt.

– Ga­tu­kon­to­ret kon­tak­ta­de mig i de­cem­ber och lo­va­de att de skul­le åter­kom­ma om ett mö­te om det här. Men de har in­te hört av sig än­nu. Det är där­för vi de­mon­stre­rar i dag. Fria buss­re­sor är en an­nan sak som al­la pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­ner i Fal­ken­berg är eni­ga om att det bor­de in­fö­ras i Fal­ken­berg. Det finns re­dan i många and­ra kom­mu­ner, för­kla­rar Kerstin Zan­der.

DE­MON­STRA­TIO­NEN HA­DE loc­kat upp­åt 60 del­ta­ga­re när man nåd­de fram till Stads­hus­ku­ben. Tid­punk­ten val­des ef­tersom kom­mun­full­mäk­ti­ge skul­le ha sitt sam­man­trä­de en stund se­na­re och många po­li­ti­ker pas­se­ra­de för­bi.

NÅG­RA AV DEM pas­sa­de ock­så på att häl­sa på pen­sio­nä­rer­na och lo­va­de att tit­ta på de här ären­de­na. Men någ­ra löf­ten om ge­nom­fö­ran­de gavs in­te på plats.

– I fram­ti­den hop­pas jag att po­li­ti­ker­na tar KPR mer på all­var. Vi tog upp frå­gan om fria buss­re­sor re­dan i för­ra val­rö­rel­sen. Det ska in­fö­ras i Lands­kro­na den 1 ju­li för 70 + och finns re­dan i Borås för 65+. Så ni kan ju hö­ra hur de bär sig åt där. In­för näs­ta val gäl­ler det att ni lyss­nar på oss pen­sio­nä­rer. För vi är många, kon­sta­te­rar Kerstin Zan­der.

I SAK­TA MAK. De­mon­stra­tions­tå­get, som fyll­de på med folk ef­ter­hand, gick i

Bild: JONATAN BYLARS

lugn takt från Flo­ra­går­den till Råd­hustor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.