Fle­ra sko­lor drab­ba­de av ska­de­gö­rel­se och in­brott

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Nå­gon har för­stört ven­ti­la­tions­sy­stem, tak­pan­nor och ru­tor.

Två sko­lor – Sö­der­sko­lan i He­berg och Hjort­bergs­sko­lan i Fal­ken­berg – har ut­satts för ska­de­gö­rel­se. På Sö­der­sko­lan har nå­gon el­ler någ­ra va­rit up­pe på ta­ket och för­stört en ven­ti­la­tions­ka­nal, en ven­ti­la­tions­huv och bru­tit sön­der en vinds­luc­ka.

Dess­utom har man kros­sat fle­ra tak­pan­nor, bru­tit sön­der ett träd och för­stört ett in­ne­ban­dy­mål. Per­so­na­len har ock­så hit­tat glas­split­ter på skol­går­den.

Ska­de­gö­rel­sen upp­täck­tes på mån­dags­mor­go­nen. Brot­tet har skett un­der hel­gen. Det finns i nu­lä­get inga spår av de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen.

På Hjort­bergs­sko­lan upp­täck­te väk­ta­re att fy­ra ru­tor var sön­der­slag­na nat­ten mel­lan ons­da­gen och tors­da­gen i för­ra vec­kan.

I mån­dags upp­täck­te per­so­nal på Gull­vi­vans öpp­na för­sko­la i Fal­ken­berg att det va­rit in­brott i lo­ka­len. Nå­gon har stu­lit en bär­bar da­tor, en mo­bil­te­le­fon, tre pek­da­to­rer samt fle­ra nycklar.

Hur själ­va in­brot­tet gått till är oklart. Tro­ligt­vis har det skett nå­gon gång mel­lan för­ra ons­da­gen och mån­dag. Det finns inga bryt­mär­ken på dör­rar el­ler nå­gon sön­der­sla­gen ru­ta.

Po­li­sen har inga spår på gär­nings­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.