Fakta: Ål­ders­be­döm­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De me­di­cins­ka ål­ders­be­döm­ning­ar­na är fri­vil­li­ga, och in­ne­bär att man går ige­nom två un­der­sök­ning­ar.

Den ena är en rönt­gen­un­der­sök­ning av vis­dom­stän­der­na, den and­ra en mag­net­ka­me­ra­un­der­sök­ning av knä­le­den. Des­sa ut­förs av le­ve­ran­tö­rer som Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket upp­hand­lat.

Ef­ter un­der­sök­ning­ar­na gör en rätts­lä­ka­re ett rätts­me­di­cinskt ut­lå­tan­de om vil­ken ål­der den asyl­sö­kan­de har. Det görs med tre oli­ka stan­dardsvar:

1. Att re­sul­ta­tet ”ta­lar för att den un­der­sök­ta är 18 år el­ler äld­re”

2. Att re­sul­ta­tet ”möj­li­gen ta­lar för att den un­der­sök­ta är 18 år el­ler äld­re”

3. El­ler att re­sul­ta­tet ”möj­li­gen ta­lar för att den un­der­sök­ta är un­der 18 år”

Ut­lå­tan­det blir se­dan en del i den stöd­be­vis­ning som Mi­gra­tions­ver­ket an­vän­der sig av i be­slut om up­pe­hålls­till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.