Ing­en ut­red­ning kring Bo­is-gais

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Su­pe­ret­tan: Var­bergs Bo­is 7-1-se­ger i der­byt mot Gais väck­te re­ak­tio­ner om even­tu­ellt match­fix­nings­för­sök. För­bun­det har nu tit­tat på mat­chen och be­stämt sig för att in­te star­ta en stör­re ut­red­ning.

– Den in­for­ma­tion som vi har fått från bå­de Svens­ka Spel och Ue­fa an­gå­en­de vad de har kun­nat se på spel­mark­na­den och så där, bland an­nat med bak­grund av den in­for­ma­tio­nen, så har vi in­te sett att det just nu finns nå­got skäl att gå vi­da­re med nå­gon dju­pa­re ut­red­ning där. Se­dan är det all­tid så att man får hål­la det öp­pet, skul­le det kom­ma fram nya om­stän­dig­he­ter och upp­gif­ter så får man tit­ta igen. Men det fanns in­te så­da­na av­vi­kel­ser att det fanns skäl för oss att gå vi­da­re, sä­ger SVFF:S chefsju­rist An­ders Hü­bi­net­te till Fot­boll­s­ka­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.