Allt för Sve­ri­ge kom­mer till­ba­ka i höst

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Skriv upp den 22 ok­to­ber om du gil­lar Allt för Sve­ri­ge. Då har näm­li­gen SVT:S släkt­forskar­pro­gram sä­songs­pre­miär, skri­ver Af­ton­bla­det.

Pro­gram­met, där ame­ri­ka­ner med svensk bak­grund får ve­ta mer om si­na svens­ka röt­ter, sän­des förs­ta gång­en 2011. I hös­tas vann pro­gram­met en in­ter­na­tio­nell Em­my i un­der­håll­nings­ka­te­go­rin.

Årets del­ta­ga­re är pen­sio­nä­ren Ann Os­wald, ent­re­pre­nö­ren Co­sond­ra Sjostrom, stu­den­ten Aman­da Orozco, barn­flic­kan Kristin Lan­ci­o­ne, ser­vi­tri­sen Victo­ria Mi­lar, yo­ga­in­struk­tö­ren Alex­an­der Kron­holm, ar­tis­ten Dy­lan Ra­tell, skri­ben­ten Jack Wa­ters, Nat­han Young­gren och glas­blå­sa­ren Kurt Carl­son.

Pro­gram­met leds av An­ders Lun­din. (TT)

bon­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.