Stu­die: De ri­kas­te fus­kar mest

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKO­NO­MI. De ri­kas­te fa­mil­jer­na i Skan­di­na­vi­en un­dan­höll skatte­myn­dig­he­ter­na 30 pro­cent av den skatt de skul­le ha be­ta­lat un­der 2006, vi­sar en ny stu­die.

Stu­di­en är ba­se­rad på siff­ror från skan­di­na­vis­ka skatte­myn­dig­he­ter, upp­gif­ter från Swiss Le­aks och de så kal­la­de Pa­na­ma­do­ku­men­ten.

Re­sul­ta­tet vi­sar bland an­nat att de 1100 ri­kas­te skan­di­na­vis­ka hus­hål­len äger hälf­ten av de ut­länds­ka till­gång­ar­na i Nor­ge, Sve­ri­ge och Dan­mark. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.