Isla­mist miss­tänkt för porr­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

INDONESIEN. Po­li­sen i Indonesien an­kla­gar en hård­för isla­mist­le­da­re för att ha gjort sig skyl­dig till brott mot lan­dets por­no­gra­fi­la­gar, ge­nom att ha skic­kat med­de­lan­den med por­no­gra­fiskt in­ne­håll till en kvin­na, som ock­så är miss­tänkt i fal­let.

Ri­zi­eq Shi­hab, som är le­da­re för den ra­di­ka­la isla­mist­grup­pen Isla­mic De­fen­ders Front, var en av or­ga­ni­sa­tö­rer­na bakom de mass­pro­tes­ter som bröt ut mot hu­vud­sta­den Jakar­tas då­va­ran­de krist­na gu­ver­nör Ba­su­ki Tja­ha­ja Pur­na­ma i hös­tas. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.