Dik­ta­tor, spi­on, knark­ba­ron

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

sex­å­ri­ga frans­ka straf­fet och yt­ter­li­ga­re 20 år som han dömts till för brott i hem­lan­det. Des­sa rör­de sig om mord på en po­li­tisk mot­stån­da­re och en mas­sa­ker på sol­da­ter som ut­ma­nat ho­nom. Fle­ra and­ra rätts­fall vän­ta­de.

2015 bad No­ri­e­ga om ur­säkt till ”al­la som bli­vit för­o­läm­pa­de, på­ver­ka­de, ska­da­de el­ler för­öd­mju­ka­de till följd av mi­na hand­ling­ar”.

I ja­nu­a­ri i år flyt­ta­des en sjuk­lig No­ri­e­ga till sitt hem för att över­va­kas in­för en ope­ra­tion av en godar­tad tu­mör i hjär­nan. Han av­led dock, 83 år gam­mal, på sjuk­hus i Pa­na­ma Ci­ty i svi­ter­na ef­ter ope­ra­tio­nen. (TT)

FOTO: ESTEBAN FELIX/AP/ARKIV

Av­tjä­na­de straff vid sin död. Ma­nu­el No­ri­e­ga ut­läm­na­des från Frankrike till hem­lan­det Pa­na­ma 2011, där han fort­sat­te att av­tjä­na fle­ra fäng­el­se­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.