I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU. Kom­mis­sio­nen väntas pre­sen­te­ra rap­port om eu­ro­zo­nens fram­tid.

USA. Or­ga­ni­za­tion of Ame­ri­can Sta­tes (OAS) sam­lar ut­ri­kesmi­nist­rar i Washing­ton.

FINANSRAPPORT. FI:S sta­bi­li­tets­rap­port om mot­stånds­kraf­ten i det fi­nan­si­el­la sy­ste­met.

HOVRÄTTSDOM. I fal­let där en 61-årig kvin­na hit­ta­des mör­dad och dum­pad i ett vat­ten­fyllt gruv­hål ut­an­för Långs­hyt­tan.

ARBOGAFALLET. Rät­te­gång­en fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.