Ken­neth Vi­ken muc­kar igen

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Anna Hed­lund

Ken­neth Vi­ken har i om­gång­ar till­bring­at näs­tan hal­va sitt 60-åri­ga liv bakom gal­ler. Men vad vän­tar ef­ter muck?

När fäng­el­se­por­tar­na slår igen bakom Ken­neth Vi­ken, har han två kas­sar och en väs­ka med till­hö­rig­he­ter med sig. Nu vän­tar ett tåg till Vär­na­mo där han blir upp­häm­tad av en re­pre­sen­tant för Kri­mi­nel­las re­vansch i sam­häl­let (Kris) som har ord­nat en bo­stad till ho­nom i Fors­he­da.

– Det är en an­norlun­da film om brotts­ling­ar och fäng­el­ser. Det är ing­en märk­vär­dig el­ler dra­ma­tisk film ut­an hand­lar om hur svårt det är för den som sut­tit på kå­ken att kom­ma till­ba­ka till ett ic­kebrotts­ligt liv, sä­ger fil­ma­ren Tom

Alandh som lig­ger bakom fil­men ”Muck! Men sen då, Ken­neth Vi­ken?”.

I fil­men föl­jer Alandh Ken­neth Vi­ken un­der det förs­ta året ef­ter fri­giv­ning­en med al­la dess upp- och ned­gång­ar.

Foto: SVT

Ef­ter många om­gång­ar bakom mu­rar­na, har det bli­vit dags för Ken­neth Vi­ken att muc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.