Treste­get id­rotts­cent­rum i Trön­ninge hål­ler på att slut­be­sik­ti­gas – en an­lägg­ning som sak­nar mot­styc­ke i Hal­land.

TRESTE­GET: NYTT ID­ROTTS­CENT­RUM

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Anna Oscarson 010-471 53 71 ∙ anna.oscarson@hn.se

Oer­hört ef­ter­läng­tad och näs­tan helt fär­dig står den nu ba­ra och vän­tar på att bör­ja an­vän­das. En­ligt Ma­ri Hag­borglo­rent­zon har Var­bergs­bor och för­e­ning­ar än­nu in­te in­sett vil­ka möj­lig­he­ter Treste­get id­rotts­cent­rum ger.

Sl­ut­be­sikt­ning på­går av Treste­get id­rotts­cent­rum. An­lägg­ning­en som hit­tills är den dy­ras­te kom­mu­nen har byggt. In­om över­skåd­lig fram­tid kom­mer den nya sim­hal­len att ta över tät­po­si­tio­nen.

– Det känns fan­tas­tiskt skönt att den nu är klar. Från det att vi 2011 sat­te av tio mil­jo­ner i bud­ge­ten för att an­läg­ga en fri­id­rotts­ba­na har

det hänt en del och ta­git ett tag, sä­ger Christo­fer Ber­gen­block (C), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

I den 9000 kvadrat­me­ter sto­ra an­lägg­ning­en ryms en full­stor id­rotts­plan, en gym­nas­tik­hall och en fri­id­rotts­hall.

DET ÄR DEN förs­ta fri­id­rotts­an­lägg­ning­en i Hal­land som har en 200 me­ters rund­ba­na och den förs­ta an­lägg­ning­en i lä­net som har en kom­bi­ne­rad fri­id­rotts­an­lägg­ning och gym­nas­tik­hall.

Dess­utom är det den förs­ta an­lägg­ning­en i västsve­ri­ge som har det­ta ut­bud och lig­ger i an­slut­ning till en sko­la vil­ket gör att till­res­ta lag och ak­ti­va kan över­nat­ta i sko­lans lo­ka­ler.

EN STOR BIDRAGANDE or­sak till att Var­bergs kom­mun har valt att gö­ra den här sats­ning­en är jäm­ställd­hets­per­spek­ti­vet.

När un­der­sök­ning­ar har gjorts har det vi­sat sig att poj­kar får stör­re del av de för­de­la­de peng­ar­na än flic­kor.

– Även om det har bli­vit bätt­re får poj­kar­na 62 pro­cent av re­sur­ser­na och flic­kor­na 38 pro­cent. Det är otill­freds­stäl­lan­de, sä­ger Christo­fer Ber­gen­block.

Gym­nasti­ken är tjej­do­mi­ne­rad och för­e­ning­ar­na Var­bergs GIF, Tof­ta GIF och Rolfstorps GIF har al­la möj­lig­he­ter att ut­veck­la si­na verk­sam­he­ter fram­ö­ver.

– Vi ska ha en vis­ning för för­e­ning­ar­na i kväll (läs i går). Men jag tror in­te de än­nu rik­tigt har in­sett hur bra det här verk­li­gen kom­mer att bli, sä­ger Ma­ri Hag­borg-lo­rent­zon, fri­tids­chef.

I DAGS­LÄ­GET HÅL­LER gym­nas­tik­för­e­ning­ar­na till i van­li­ga id­rotts­hal­lar. En tim­me av trä­nings­ti­den går åt till att slä­pa fram och ta bort all ut­rust­ning.

Fri­id­rotts­an­lägg­ning­en är an­pas­sad så att det går att ord­na SM i friidrott. Det krävs då 1 000 läk­tar­plat­ser. I nor­mallä­ge har den 500 men 500 yt­ter­li­ga­re går att ord­na. Där­e­mot så går det in­te att täv­la i gre­nar­na dis­kus, spjut och släg­ga.

DUSCHARNA HAR LÅSBARA bås. Nå­got som ef­ter­frå­gas i allt hög­re ut­sträck­ning av unga i dag.

En styr­ke­trä­nings­hall finns ock­så som kom­mer att va­ra till­gäng­lig för för­e­ning­ar­nas ak­ti­va. In­vig­ning­en sker den 20 au­gusti.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MOTIONÄR. Med lät­ta steg provspring­er kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Christo­fer Ber­gen­block (C) 200-me­ters­ba­nan i Treste­get id­rotts­cent­rum.

FÖRVÄNTANSFULL IN­FÖR FRAM­TI­DEN. Ma­ri Hag­borg-lo­rent­zon, fri­tids­chef

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

i Var­bergs kom­mun, är nöjd med slut­re­sul­ta­tet av Treste­get id­rotts­cent­rum.

BA­NOR­NA RE­DO. Det finns bå­de en rund 200-me­ters­ba­na och 60-me­ters­ba­nor i fri­id­rotts­an­lägg­ning­en.

FRÄSCHT. Om­kläd­nings­rum­men luk­tar än så länge mer må­lar­färg än svett.

ANPASSNINGSBARA. Läk­tar­na går att dra ut och in vid be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.