Fakta: Det här hand­lar tvis­ten om

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

En grund­prin­cip i den svens­ka av­tals­rö­rel­sen är att lö­ne­ut­veck­ling­en in­om in­du­strin är rikt­lin­je även för öv­ri­ga ar­bets­li­vet. Där har par­ter­na enats om en ge­nom­snitt­lig lö­neök­ning på sam­man­lagt 6,5 pro­cent un­der de kom­man­de tre åren.

Al­me­ga an­ser att lö­neök­ning­ar­na in­om städ­bran­schen in­te får över­sti­ga den ni­vån.

Sam­ti­digt dri­ver Lo-för­bun­den, där Fas­tig­hets och Se­ko in­går, kra­vet om en låg­lö­ne­sats­ning som ska gyn­na de som tjä­nar un­der 24 000 kro­nor i må­na­den.

Kra­vet in­ne­bär i kort­het att den pro­cen­tu­el­la lö­neök­ning­en för de som tjä­nar minst in­te ska be­räk­nas på de­ras fak­tis­ka lön, ut­an på sum­man 24 000 kro­nor.

Fle­ra fack­för­bund, där­ibland in­du­stri­fac­ket IF Me­tall har lyc­kats dri­va ige­nom lik­nan­de krav.

Om par­ter­na in­te kom­mer över­ens går städarna ut i strejk kloc­kan 06.00 den 8 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.