7

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MIL­JO­NER döds­fall or­sa­kas var­je år av rök­ning och an­nan to­baks­för­bruk­ning. Dess­utom or­sa­kar själ­va pro­duk­tio­nen svå­ra mil­jöpro­blem, kon­sta­te­rar Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO. ”To­bak ut­gör ett hot mot oss al­la. To­bak för­stär­ker fat­tig­dom, mins­kar den eko­no­mis­ka pro­duk­ti­vi­te­ten, bi­drar till säm­re mat­va­nor och för­o­re­nar in­om­hus­luf­ten”, sä­ger Who­che­fen Mar­ga­ret Chen i ett ut­ta­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.