BRIDGE

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - med An­ders Wir­gren

Ut­spel: Spa­dertvå. Ut­an spa­der­håll och ut­an nå­gon lång färg kan Nord in­te gö­ra an­nat än upp­lys­nings­dubb­la. När Syd hop­par till 2 sang för att vi­sa sta­bilt spa­der­håll och 11-12 hon­nörspo­äng, hö­jer Nord för­stås till ut­gång.

Väst spe­lar ut spa­dertvå en­ligt 1-3-5-re­geln (högs­ta, tred­je el­ler fem­te kor­tet upp­i­från).

Är det ba­ra att tu­ta och kö­ra – el­ler ser du någ­ra fa­ror?

Hur spe­lar du?

Väst öpp­na­de bud­giv­ning­en och mås­te ha de tre es­sen. Hin­ner för­sva­rar­na god­spe­la två spa­der­stick, kom­mer du att för­lo­ra ett stick för myc­ket.

När Öst stic­ker bor­dets spa­deråt­ta med ti­an mås­te du tän­ka dig för. Tar du för knek­ten, kom­mer Väst in tre gång­er till, och spe­lar var­je gång sin högs­ta spa­der. Då hin­ner han få fem stick in­nan du fått di­na nia.

Men om du lå­ter Öst få vin­na förs­ta stick, kla­rar du dig när Väst in­te har nå­gon fyr­korts låg­färg. Öst kan in­te fort­sät­ta god­spe­la spa­dern, så med tre spa­der­håll kvar blir det du som vin­ner kapp­löp­ning­en och får nio stick in­nan Öst-väst fått fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.