PLASK.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Myc­ket sim­ning och en hel del lek blir det för bar­nen i Ves­sige­bro­ba­det. ”Bar­nen ska kun­na sim­ma mel­lan tio till fem­tio me­ter, men mål­sätt­ning­en är in­di­vi­du­ell” sä­ger sim­sko­le­trä­na­re Ann-so­fie Hall­bäck.

På Ves­sige­bro­ba­dets ute­sim­sko­la är det bå­de bad och lek som gäl­ler.

I 20 se­kun­der mås­te man stå stil­la i ute­duschen in­nan det är dags för sim­trä­ning. Men att vän­ta på att få hop­pa i plur­ret är lät­ta­re sagt än gjort för sim­sko­le­bar­nen på Ves­sige­bro­ba­det. In­ten­siv­kurs­grup­pen är in­ne på sin and­ra vec­ka och i tre vec­kor to­talt kom­mer de dag­li­gen att trä­na på att sim­ma till­sam­mans med sim­sko­le­lä­ra­ren Ann-so­fie Hall­bäck.

– Just nu övar vi myc­ket på ben­ta­gen. Bar­nen ska kun­na sim­ma mel­lan tio till 50 me­ter, men mål­sätt­ning­en är in­di­vi­du­ell, sä­ger hon.

SIMUNDERVISNINGEN LÄGGER Ann­so­fie Hall­bäck upp be­ro­en­de på vä­der­le­ken. Vid fint väder är det inga pro­blem, men när det reg­nar och blå­ser bru­kar grup­pen ha upp­värm­ning i gym­pa­sa­len in­till.

– Vi har haft gans­ka bra väder hit­tills men är det väl­digt då­ligt så hål­ler jag ett snabbt in­ten­siv­pass i poo­len på tju­go mi­nu­ter så att de slip­per va­ra i vatt­net så länge, sä­ger hon.

Un­der tis­da­gens sim­sko­la var väd­ret so­ligt. Väl i bas­säng­en blir bar­nen till­de­la­de varsin bad­korv i skum­gum­mi och en simp­lat­ta be­ro­en­de på sim­kun­nig­hets­ni­vå. Se­dan är det ba­ra att sät­ta igång att sim­ma. Det krävs bå­de myc­ket trä­ning och en och an­nan kall­sup in­nan sim­tek­ni­ken är på plats. Ibland mås­te Ann-so­fie Hall­bäck på­min­na grup­pen om att inga föt­ter får nud­da bas­säng­bott­nen.

NÄR DE 45 mi­nu­ter­na har gått sjung­er bar­nen av­slut­nings­ram­san, ”Glass och bal­long­er, blö­ta kal­song­er, hej­då” i kom­pis­ring­en de bil­dat i vatt­net. Sim­sko­lan är slut för da­gen och Fre­ja Carla­fors ver­kar in­te fry­sa så värst myc­ket när hon tar sig upp ur bas­säng­en. Det ro­li­gas­te med sim­sko­lan tyc­ker hon är att få le­ka i slutet av pas­set.

– Det är kul att sit­ta på kor­var­na el­ler plat­tor­na och för­sö­ka ta sig över sa­ker i vatt­net, sä­ger hon.

PAPPA DONALD CARLA­FORS, som själv tog si­na förs­ta rik­ti­ga sim­tag på Ves­sige­bro­ba­det, minns sim­bas­säng­en som li­te kal­la­re för 32 år se­dan.

– Det var nog jäv­li­ga­re på min tid men ock­så mer sto­jigt, skrat­tar han.

Bild: OLA FOLKESSON

SOMMARSIMSKOLA. Olof Karls­son sim­mar på i Ves­sige­bro­ba­dets bas­säng.

Bild: OLA FOLKESSON

SOMMARAKTIVITET. Även för­ra som­ma­ren gick åt­ta­å­ri­ga Fre­ja Carla­fors på Ves­sige­bro­ba­dets sim­sko­la och ef­ter årets kurs kan hon snart sim­ma.

Bild: OLA FOLKESSON

SIMTEKNIK. En­ligt sim­sko­le­lä­ra­ren Ann-so­fie Hall­bäck be­hö­ver grup­pen trä­na på ben­tag. Här övar Vin­cent Björk för fullt.

Bild: OLA FOLKESSON

VATTENLEK. När sim­pas­set är över är det fri lek som gäl­ler. An­ton An­ders­son pas­sar på att pro­va li­te ryggsim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.