Krog­hun­dar mot dro­ger

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

För att stäv­ja ko­ka­in­bru­ket på kro­gar­na i Fal­ken­berg ar­be­tar po­lis, kom­mun och krö­ga­re till­sam­mans. Nu kan det bli verk­lig­het med drog­hun­dar på kro­gen.

För att stäv­ja ko­ka­in­bru­ket på kro­gar­na i Fal­ken­berg ar­be­tar po­lis, kom­mun och krö­ga­re till­sam­mans. Nu kan det bli verk­lig­het med drog­hun­dar på kro­gen.

Un­der som­ma­rens krog­kväl­lar för­stär­ker po­li­sen i Fal­ken­berg den or­di­na­rie verk­sam­he­ten med ökad po­lisnär­va­ro. Det ti­di­ga­re för­sla­get om att sö­ka ige­nom krog­kö­er­na med nar­ko­ti­ka­hun­dar är ing­en pla­ne­rad in­sats.

Det kom­mer tro­li­gen ske som en ru­tin­kon­troll el­ler vid in­kom­met tips be­rät­tar Hen­rik Svensson, grupp­chef för en spa­nings­grupp in­om po­li­sen som ar­be­tar mot ung­do­mar och nar­ko­ti­ka i Fal­ken­berg.

– Vi har hun­dar med nar­ko­ti­kasök i tjänst och det kan myc­ket väl va­ra så att vi ge­nom­för så­da­na kon­trol­ler, sä­ger Hen­rik Svensson.

DE SE­NAS­TE ÅREN har Fal­ken­bergs­po­li­sen sett en ökad an­vänd­ning av ko­ka­in på kro­gar­na, sär­skilt bland yng­re, vil­ket nu­me­ra är ett pro­blem i de fles­ta svens­ka stä­der. Att bru­ket skul­le va­ra sä­songs­be­to­nat an­ser in­te Hen­rik Svensson ut­an me­nar istäl­let att dro­gen an­vänds oav­sett års­tid.

– Vad vi har fått hö­ra så är can­na­bis en drog många tes­tar på som­ma­ren, me­dan ko­ka­in an­vänds året runt. Jag tror det är få som sit­ter hem­ma själ­va och tar ko­ka­in ut­an det för­knip­pas mer med en form av livs­stil där krog­mil­jö spe­lar in, sä­ger Hen­rik Svensson.

FÖR ATT STOPPA an­vän­dan­det av ko­ka­in fo­ku­se­rar po­li­sen i Fal­ken­berg på att stry­pa till­för­seln av dro­gen. Chris­ter Bart­holds­son, lo­kal po­lis­om­rå­des­chef, tyc­ker att ar­be­tet har va­rit fram­gångs­rikt.

– Vi har haft ett par ären­den som vi nys­tat i un­der 2017 och som kom­mit upp i ni­vån för grova nar­ko­ti­kabrott, sä­ger han.

Krö­ga­ren Per Eriksson som dri­ver kro­gen Gustaf Bratt tror att ett gott po­lis­ar­be­te till­sam­mans med ut­bil­dad krog­per­so­nal är den störs­ta grun­den till mins­kad nar­ko­ti­kaan­vänd­ning. Själv upp­le­ver han att ko­ka­i­net på kro­gar­na har mins­kat.

– Per­son­li­gen tror jag att det är mind­re dro­ger nu än för ett år se­dan. Vi job­bar ak­tivt med det­ta ge­nom att ut­bil­da per­so­nal och ord­nings­vak­ter, sä­ger han.

IN­FÖR SOM­MA­REN BJUDER kom­mu­nen in krö­ga­re och ser­ve­rings­per­so­nal till en ut­bild­ning i an­svars­full al­ko­hol­ser­ve­ring, där även nar­ko­ti­kan i krog­mil­jön står i fo­kus. Över 60 per­so­ner har an­mält sig varav 40 från Fal­ken­berg.

– För att mot­ver­ka nar­ko­ti­kan på kro­gen så mås­te vi se till att per­so­na­len är med­vet­na om att det finns och ta­la om för dem hur man gör när man upp­täc­ker det, sä­ger Lars Lacke, al­ko­hol­hand­läg­ga­re på Fal­ken­bergs kom­mun.

”Har vi en hög när­va­ro på ser­ve­rings­stäl­le­na och en di­a­log med nä­ringsid­kar­na så fö­re­byg­ger vi myc­ket.”

LARS LACKE al­ko­hol­hand­läg­ga­re på Fal­ken­bergs kom­mun

TILL­SAM­MANS MED PO­LIS och skat­te­ver­ket kom­mer kom­mu­nen, som ut­ö­kat sin som­mar­per­so­nal, va­ra ute och gö­ra ge­men­sam­ma till­sy­ner.

– Har vi en hög när­va­ro på ser­ve­rings­stäl­le­na och en di­a­log med nä­ringsid­kar­na så fö­re­byg­ger vi myc­ket, sä­ger Lars Lacke.

Bild: PATRICK SÖRQUIST

HUN­DAR PÅ KRO­GEN. Po­li­sen kan kom­ma att ta hjälp av nar­ko­ti­ka­hun­dar när det ska sö­kas ef­ter dro­ger i krog­kö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.