Fak­ta: Om lands­bygds­stra­te­gin

Hallands Nyheter - - Varberg - Käl­la: VAR­BERGS KOM­MUN

* Syf­tet är att lyf­ta fram lands­byg­dens för­ut­sätt­ning­ar och pe­ka ut ett an­tal om­rå­den som ska ut­veck­las. I ett and­ra steg ska det gö­ras hand­lings­pla­ner med mål­sätt­ning­ar och pri­o­ri­te­ring­ar för ut­val­da om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.