Ovän­tat be­sök - Chris Mar­tin dök upp på job­bet

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERSSON 010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

Ma­lin Gunnarsson från Var­berg ha­de en li­te ovan­lig mån­dag - en av värl­dens mest kän­da sång­a­re dök upp på hen­nes jobb.

Det brit­tis­ka ban­det Cold­play har va­rit i Gö­te­borg för två spel­ning­ar på Ul­le­vi. På mån­da­gen pas­sa­de sång­a­ren Chris Mar­tin på att be­sö­ka Drott­ning Sil­vi­as barn­sjuk­hus i Gö­te­borg. En av dem som fick chan­sen att träf­fa ho­nom var Ma­lin Gunnarsson från Var­berg, som även är med och ar­ran­ge­rar Var­berg Pri­de. Hon job­bar som sjuk­skö­ters­ka in­om BUP i Gö­te­borg och de ung­do­mar som hon job­bar med var in­bjud­na till barn­sjuk­hu­set.

– De ha­de be­rät­tat för oss ti­di­ga­re på da­gen att de skul­le få träf­fa en känd per­son un­der lek­te­ra­pin, men vi viss­te in­te vem det var, sä­ger Ma­lin Gunnarsson.

NÄR DE FICK re­da på att det var själ­vas­te Chris Mar­tin, en av värl­dens mest kän­da sång­a­re, lät in­te re­ak­tio­ner­na vän­ta på sig.

– De blev su­perex­al­te­ra­de, vi blev tag­ga­de al­li­hop. Vi satt där en stund och pra­ta­de och helt plöts­ligt tas­sa­de han in i mju­ki­sar och snea­kers. Han gick runt och pra­ta­de med ung­do­mar­na och frå­ga­de vad de gil­la­de för mu­sik. Nå­gon sa att de gil­la­de Jus­tin Bie­ber, så då spe­la­de han en Jus­tin Bie­ber-låt. Se­dan spe­la­de han en egen låt.

– Jag själv kom ju ba­ra med på ett ba­nan­skal, för att jag job­bar med de här ung­do­mar­na. Men det var jät­te­ro­ligt!

MEN ÖVERRASKNINGEN slu­ta­de in­te där. Ef­ter att Chris Mar­tin läm­nat sjuk­hu­set fick ung­do­mar­na re­da på att de ha­de fått bil­jet­ter till kväl­lens kon­sert.

– Jag tänk­te att vi skul­le le­va länge på det här mö­tet, men bil­jet­ter ha­de vi ald­rig vän­tat oss! Det var näs­tan li­te overk­ligt. Många av de här ung­do­mar­na har svårt att kom­ma hem­i­från och de har det tufft. En av dem ha­de ald­rig va­rit på en kon­sert för­ut. Så det här var hur häf­tigt som helst.

”Det här var hur häf­tigt som helst”

MA­LIN GUNNARSSON

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

BJUSSIG. Cold­plays sång­a­re Chris Mar­tin dök upp på Drott­ning Sil­vi­as barn­sjuk­hus och bjöd med ung­do­mar på mån­da­gens kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.