De­ras kalv blev sku­ren

Hallands Nyheter - - Varberg - Matilda.carlstrom@hn.se JOSEFINE OLAUS­SON 03-62 40 00 josefine.olaus­son@gp.se

Det var ing­en ro­lig syn som möt­te ägar­na till Kloc­ka­re­går­den i måndags mor­se. Un­der nat­ten ha­de en av de­ras kal­var bli­vit svårt kniv­sku­ren.

Ka­rin Kjell­gren och Mat­hi­as Bör­jes­son dri­ver till­sam­mans Kloc­ka­re­går­den i Lindberg, en kött­pro­du­ce­ran­de gård där de bor till­sam­mans med drygt 500 djur. På går­den fö­der de upp mjöl­kraskal­var och un­der mån­dags­mor­go­nen möt­tes de av en fruk­tans­värd syn på går­den.

– En av vå­ra an­ställ­da märk­te att en mind­re kalv var ska­dad. Kal­ven ha­de fle­ra streck ef­ter kniv­ska­dor på ryg­gen. Se­dan såg vi spår ge­nom sko­gen ef­ter en kalv och ut­med vårt sta­ket. Nå­gon har tro­ligt­vis las­tat in djur i ett for­don vid lands­vä­gen, sä­ger Ka­rin Kjell­gren.

DET MISSTÄNKTA BROTTET ska ha ägt rum mel­lan sön­dags­kväl­len och mån­dags­för­mid­da­gen. En po­li­san­mä­lan om djur­plå­ge­ri är upp­rät­tad. Mat­hi­as Bör­jes­son hop­pas att den skyl­di­ge hit­tas, men har inga stör­re för­hopp­ning­ar om att så ska ske.

– Man blir ju helt be­drö­vad och und­rar vad fan det är för folk rent ut sagt som ut­för nå­got så­dant här. Jag kan kö­pa att man går in i ett stall, stjäl en kalv och slak­tar för att äta. Det är såklart helt sjukt det ock­så, men då finns det åt­minsto­ne nå­gon som helst me­ning med det, sä­ger han.

Kal­ven fick av­li­vas di­rekt på plats.

– Den ha­de fle­ra skärska­dor på ryg­gen och stac­ka­ren mås­te ha gått runt och li­dit ett tag så vi var tvung­na att av­li­va den, sä­ger Ka­rin Kjell­gren.

MATILDA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.