Li­te om:

Niklas Strand­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

38, fyl­ler 39 i de­cem­ber Fru och ett barn Lindberg, mitt emot kyr­kan ”Jag är borå­sa­re från bör­jan”, sä­ger Niklas som präst­vig­des i Ska­ra dom­kyr­ka

någ­ra må­na­der i Vä­ners­borg in­nan han ham­na­de i Lindberg där han nu ock­så bor.

– Jag vill att det som jag brin­ner för ska mär­kas, men kyr­korå­det sät­ter ju ra­men för vårt ar­be­te och jag ska le­da och för­de­la det. Som kyr­ko­her­de är jag en del i

rå­det, jag kan läg­ga mi­na för­slag men det är rå­det som tar be­slu­tet. Vad brin­ner Niklas Strand­berg för då?

– Jag brin­ner för att kyr­kan ska va­ra en öp­pen kyr­ka, där al­la ska va­ra väl­kom­na. Där man får va­ra oav­sett bak­grund och kän­na en ge­men­skap. Det ska va­ra en väl­kom­nan­de kyr­ka i al­la vå­ra verk­sam­he­ter, oav­sett om det är i kör el­ler en barn­grupp ska man kän­na att här får jag va­ra mig själv.

UT­AN­FÖR ARBETSTID är Niklas så­väl ord­fö­ran­de i Var­bergs ju­do­klubb som spin­ning­le­da­re på Friskis & Svet­tis. Det lå­ter som en ovan­lig kom­bi­na­tion, präst och spin­ning­le­da­re?

– Jag är fak­tiskt in­te en­sam i Var­berg, Tho­mas (Karls­son) som är sjuk­hus­präst är ock­så

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.