Fak­ta: Jack Ma

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Ur­sprung­ligt namn: Ma Yun, tog nam­net Jack Ma när han gui­da­de tu­ris­ter i sin hemstad Hang­z­hou. Fa­milj: Hu­stru och två barn, en dot­ter och en son. Kar­riär: Grun­da­de 1999 bo­la­get Ali­ba­ba ef­ter att ti­di­ga­re dri­vit fle­ra and­ra fö­re­tag. Tan­ken var att kopp­la sam­man ki­ne­sis­ka fab­ri­kö­rer med kon­su­men­ter via e-han­del. In­ve­s­tor var ett av de bo­lag som gick in och in­ve­ste­ra­de i Ali­ba­ba men klev se­na­re ur. I Ali­ba­ba in­går bland an­nat Ta­o­bao som är ett slags ki­ne­sisk mot­sva­rig­het till Ama­zon el­ler Ebay där det går att kö­pa i prin­cip allt och nu är en av värl­dens tio mest be­sök­ta hem­si­dor. I sep­tem­ber 2014 no­te­ra­des Ali­ba­ba på Usa-bör­sen och har nu vux­it till ett av värl­dens mest fram­gångs­ri­ka bo­lag. För­ra året om­sat­te bo­la­get 23,5 mil­jar­der dol­lar och det har näs­tan 500 mil­jo­ner an­vän­da­re i Ki­na. (TT)

FOTO: AP/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.