Ge­ely sat­sar i Gö­te­borg

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BILINDUSTRI. Den ki­ne­sis­ka bil­kon­cer­nen Ge­ely, som äger Vol­vo Cars, ska byg­ga ett in­no­va­tions­cen­ter för Eu­ro­pa i Gö­te­borg. Kom­mu­nen och fö­re­ta­get gör en av­sikts­för­kla­ring om eta­ble­ring­en un­der stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfvens på­gåen­de be­sök i Ki­na.

Om­kring 3 500 per­so­ner kom­mer att ar­be­ta i cent­ret, som byggs vid Lind­hol­men på Hi­sing­en. Ge­ely äger re­dan ut­veck­lings­bo­la­get Cevt, med cir­ka 1 000 an­ställ­da ut­sprid­da i en rad lo­ka­ler i sam­ma om­rå­de.

– Det­ta är verk­li­gen ro­ligt för Ge­ely, Vol­vo och oer­hört ro­ligt för Gö­te­borg, sä­ger om­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann­so­fie Her­mans­son (S) till Gö­te­borgs­pos­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.