”Fri­togs av sä­ker­hets­tjänst”

Nya upp­gif­ter om Jo­han Gustafs­sons fri­släp­pan­de – ska ha ploc­kats upp i ök­nen

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Det av­slu­tan­de rädd­nings­ar­be­tet kring Jo­han Gustafs­son sked­de i ök­nen med hjälp av Ma­lis sä­ker­hets­tjänst, en­ligt AFP.

– Vi kopp­la­de sam­man den svens­ka, syd­af­ri­kans­ka och ni­ge­ri­ans­ka re­ge­ring­en med re­ge­ring­en i Mali, sä­ger för­hand­la­ren Mo­ha­med Ye­hai till DN.

Upp­gif­ter­na om fri­släp­pan­det kom­mer från en käl­la i Ma­lis sä­ker­hets­tjänst till ny­hets­by­rån AFP. Sam­ma sä­ker­hets­tjänst ska ha ploc­kat upp Jo­han Gustafs­son i ök­nen och fört ho­nom till sä­ker­het.

Mo­ha­med Ye­hai, för­hand­la­re vid or­ga­ni­sa­tio­nen Gift of the gi­vers, sä­ger till Da­gens Ny­he­ter att man kopp­la­de sam­man de be­rör­da re­ge­ring­ar­na men att det sista ste­get fick re­spek­ti­ve lands sä­ker­hets­tjäns­ter ta. Då ingick per­so­nal från Mali och Sve­ri­ge, en­ligt Ye­hai.

– De fles­ta re­ge­ring­ar vill in­te för­hand­la di­rekt med ter­ro­ris­ter, in­te of­fi­ci­ellt, men ge­nom oss kan de än­då få den kon­tak­ten ge­nom mel­lan­hän­ der som vi kun­de erbjuda. På det sät­tet kun­de oli­ka län­der­nas sä­ker­hets­tjäns­ter ar­be­ta till­sam­mans och nå ett re­sul­tat.

– Sve­ri­ges po­li­cy är att in­te be­ta­la lö­se­sum­ma vid kid­napp­ning­ar.

Det var Mar­got Wall­ströms be­stäm­da be­sked på mån­da­gens press­träff om fri­släp­pan­det. Men en­ligt Mag­nus Ranstorp, ter­ro­ris­m­fors­ka­re på För­svars­hög­sko­lan som un­der lång tid stu­de­rat giss­lan­si­tu­a­tio­ner, finns det skäl att ifrå­ga­sät­ta om ut­ri­kesmi­nis­tern be­rät­ta­de he­la san­ning­en.

– Det är ex­tremt ovan­ligt att nå­gon släpps fri ut­an att det gjorts ef­ter­gif­ter. I ma­jo­ri­te­ten av al­la fall där nå­gon hål­lits av Aqim i Mali har det be­ta­lats ut en lö­se­sum­ma.

En­ligt Ranstorp är det van­ligt att sta­ter som of­fi­ci­ellt in­te be­ta­lar lö­se­sum­mor än­då er­bju­der er­sätt­ning el­ler fång­väx­ling ge­nom om­bud.

När TT frå­gar om Sve­ri­ge ge­nom om­bud gjort ef­ter­gif­ter till Aqim hän­vi­sar ut­ri­kes­de­par­te­men­tet till Wall­ströms ut­ta­lan­de och med­de­lar att inga yt­ter­li­ga­re de­tal­jer kom­mer att läm­nas. Även stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven hän­vi­sar till ut­ri­kesmi­nis­terns be­sked att Sve­ri­ge har som po­li­cy att in­te be­ta­la ut nå­gon lö­sen­sum­ma: Om ni har en så­dan po­li­cy, var­för kan du då in­te sä­ga att det in­te gjorts i det här fal­let?

– Där­för vi hål­ler oss till den po­li­cyn och det är det som är vårt bud­skap he­la ti­den, sä­ger Löfven.

Ter­ror­fors­ka­ren Mag­nus Ranstorp ut­tryc­ker att det är ovan­ligt att län­der in­te be­ta­lar ut lö­se­sum­mor.

– Då und­rar jag vad han grun­dar det på. Vår po­li­cy är för­kla­rad av ut­ri­kesmi­nis­tern och jag har pre­cis sam­ma kom­men­tar.

Ivar An­der­sen/tt To­bi­as Ös­ter­berg/tt

FOTO: THO­MAS JO­HANS­SON/TT

Jen­ny An­ders­son med so­nen Li­am tit­tar på en ljuslyk­ta som nå­gon ställt ut­an­för Jo­han Gustafs­sons för­äld­rars hus.

FOTO: MARCUS ERICSSON/TT

Utri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström på press­kon­fe­ren­sen ef­ter fri­giv­ning­en av Jo­han Gustafs­son släppts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.