Ut­ma­nar de dy­ras­te mo­bi­ler­na

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - TEK­NIK & TRENDER @wie­sel­gren på Twit­ter Eva Wie­sel­gren

MOBILTELEFON ONEPLUS 5

Pris: 4 495 kro­nor med 64 GB lag­ring Den har dubb­la ka­me­ror, stor skarp skärm, bra bat­te­ri­tid och är stark och snabb som de all­ra dy­ras­te mo­bi­ler­na. Men pri­set är tu­sen­lap­par läg­re. Oneplus är en ki­ne­sisk mo­bil­till­ver­ka­re som sat­sar på att kon­kur­re­ra med prislap­pen. Se­nas­te mo­del­len Oneplus 5 bör­jar säl­jas i dag. Jag har tes­tat den.

Oneplus sy­stem kal­las Oxy­ge­nos och byg­ger på Andro­id 7.1.1, nou­gat. Det är en­kelt och känns i det mesta som ett rent andro­id­sy­stem. Det ha­de va­rit bätt­re om det verk­li­gen va­rit det. Väns­ter om hemskär­men möts jag nu av ru­bri­ken Ne­ver Sett­le och en vä­der­widget i stäl­let för att se Goog­les as­si­stent som bru­kar va­ra till nyt­ta.

En bra sak med Oxy­ge­nos är att det finns ett spel­lä­ge, där stö­ran­de no­ti­ser stop­pas me­dan du spe­lar.

KAMERAN ÄR DET BÄS­TA med Oneplus 5. Det finns två ka­me­ror på bak­si­dan, med 20 och 16 me­ga­pix­el. Den med 20 me­ga­pix­el har te­le­ob­jek­tiv. Det gör det möj­ligt att zoo­ma med bra kva­li­tet och att ta por­trätt med bokeh, oskarp bak­grund. Oskär­pan är en ef­fekt som ska­pas av mjuk­va­ran med hjälp av bil­der från de bå­da ka­me­ror­na, på sam­ma sätt som i Apples Ip­ho­ne 7 plus. Jag jäm­för de bå­da och tyc­ker Oneplus 5 vin­ner, sär­skilt när kon­tu­ren på mo­ti­vet är lud­dig, med hår som stic­ker ut.

Bäst på det­ta tyc­ker jag dock mo­bi­len P10 från Hu­awei är, den med ka­me­ra från Lei­ca.

Oneplus 5 har många ka­me­rain­ställ­ning­ar, bland an­nat går det att spa­ra i raw-for­mat. Men jag hit­tar ing­et sätt att spa­ra bil­der­na i läg­re upp­lös­ning. Det går att ta en bild di­rekt från vi­lo­lä­ge ge­nom att dub­bel­tryc­ka på ström­knap­pen.

SELFIEKAMERAN PÅ FRAMSIDAN har 16 me­ga­pix­el och ”skön­hets­fil­ter” som sud­dar ut ryn­kor.

Det blir bra ljud när jag ring­er med Oneplus 5. För mu­siklyss­ning är den ock­så helt okej. Men den har in­te ste­re­o­hög­ta­la­re. Om du lyss­nar ut­an lu­rar blir lju­det in­te li­ka bra som från till ex­em­pel Ip­ho­ne 7 el­ler So­nys Xpe­ria XZ Pre­mi­um.

En an­nan sak som Oneplus sak­nar är skydd mot vat­ten. Du kan allt­så in­te ringa i reg­net ut­an att ris­ke­ra fukt­ska­dor.

DÄR­E­MOT KOM­MER MO­BI­LEN med ett skärm­skydd av plast fast­satt på gla­set Jag bru­kar in­te sät­ta på så­dant, men vill du ha det så är det ju bra att slip­pa fast­sätt­ning­en. Oneplus 5 är ab­so­lut en bra och pris­värd andro­id­mo­bil.

Bild: EVA WIE­SEL­GREN

DJUP. Oneplus 5 har bra ka­me­ra. Det går att zoo­ma op­tiskt och det går att ta bil­der med dju­pef­fekt, att bak­grun­den blir sud­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.