Wic är på rätt si­da strec­ket

War­berg IC gör ett plus­re­sul­tat men klub­ben har en bra bit kvar för att lö­sa elit­li­cen­sen om två år. – Jag är trygg med att vi ska kun­na lö­sa det, men det krävs sten­hårt ar­be­te och vi be­hö­ver ha koll på var­je kro­na, sa Hen­rik Carlste­in vid års­mö­tet på Var

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mattias Nils­son 010-471 53 42 ∙ mattias.nils­son@hn.se

Wics om­val­de ord­fö­ran­de var nöjd med att slip­pa vi­sa upp sam­ma ka­ta­stro­fa­la siff­ra i års­re­do­vis­ning­en som i fjol. Då gick War­berg IC back 350 000 kro­nor. Nu ham­na­de årets re­sul­tat i al­la fall på plus 140 000 kro­nor.

– Det är en klar för för­bätt­ring från fö­re­gå­en­de år, men man ha­de ju hop­pats på ett än­nu bätt­re re­sul­tat, sa Hen­rik Carlste­in.

Ja, för å and­ra si­dan ha­de Wic bud­ge­te­rat för 600 000 plus, vil­ket man in­te alls var i när­he­ten av.

– Vi ser väl att när re­sul­ta­ten fal­ler på plan så på­ver­kar det även ut­an­för, sa Hen­rik Carlste­in apropå att her­rar­na för förs­ta gång­en nå­gon­sin ram­la­de ur högs­ta se­ri­en.

– Det var en tur­bu­lent sä­song och det är in­te of­ta man ser vux­na män grå­ta, sa Hen­rik som var på plats och såg ödes­mat­chen i Lin­kö­pings sport­hall.

DAMLAGETS ENTRÉ I Su­per­li­gan, och att de ock­så kla­ra­de nytt kon­trakt, hjälp­te dock till en smu­la. Man fick ju som be­kant 450 000 i kom­mu­nalt mark­nads­fö­rings­bi­drag jäm­fört med ti­di­ga­re 300 000, med upp­gö­rel­sen att det skul­le de­las li­ka mel­lan her­rar och da­mer.

– Vi var oro­li­ga att dra på oss re­se­kost­na­der in­för sä­song­en, men det var ing­en fa­ra, det har vi kun­nat han­te­ra. Sen visst, vi ha­de kanske hop­pats på li­te mer publik och sål­da sä­songs­bil­jet­ter, men det kanske kom­mer till näs­ta år med tan­ke på vil­ken sä­song da­mer­na gjor­de.

HERRLAGETS ÖDE IN­NE­BÄR dock mins­kat bi­drag på 120 000 kro­nor från för­bun­det. Sam­ti­digt fal­ler 75 000 kro­nor bort i an­mäl­nings­kost­na­der.

– Det är ing­en jät­tes­tor skill­nad att spe­la i SSL och All­svens­kan, men det finns inga mil­jo­nav­tal som i fot­boll och ishoc­key. Sen blir det för­stås fär­re mat­cher nu, sa Hen­rik Carlste­in.

FORT­FA­RAN­DE HAR WIC 2,5 mil­jo­ner kro­nor mi­nus i eget ka­pi­tal. Det mås­te va­ra po­si­tivt till 2018/19 för att elit­li­cens ska be­vil­jas. Som jäm­fö­rel­se lig­ger mäs­tar­la­get IBF Falun på 1,6 mil­jo­ner - fast plus.

– Det är jät­te­tufft för många lag. Skul­le det in­fö­ras idag ha­de det knap­past fun­nits någ­ra se­ri­er att spe­la. Jag tyc­ker ab­so­lut att det ska in­fri­as, men man kanske lå­ser det för myc­ket vid det eko­no­mis­ka. Man kan tit­ta på and­ra pa­ra­met­rar ock­så, me­na­de Hen­rik Carlste­in.

In­för 2017/18 bud­ge­te­rar War­berg för ett re­sul­tat på 556 400 kro­nor. Pos­ter­na ”fas­ta spe­lar­kost­na­der” på 600 000 plus ”spe­lar­kost­na­der ” på 500 000 kro­nor för­svin­ner när det blir all­svenskt spel. Sam­ti­digt kal­ky­le­rar Wic med 425 000 kro­nor i mins­ka­de spons­ringsin­täk­ter.

– Det finns ing­et som sä­ger att vi ska tap­pa så myc­ket. Vi kan myc­ket väl hål­la sam­ma ni­vå som i år, men vi vill va­ra för­sik­ti­ga och in­te byg­ga upp luft­slott, för­kla­ra­de klubb­di­rek­tö­ren Mar­tin Jo­san­der.

FÖR HEN­RIK CARLSTE­IN var det själv­klart att fort­sät­ta sitt upp­drag.

– Det finns så myc­ket po­si­tiv ener­gi i för­e­ning­en. Även om det tar tid och myc­ket kraft så får man så till­ba­ka det ba­ra av att åka upp till Sp­ar­ban­ken Wicto­ry Cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.