”Vi står och so­ver och de gör två mål”

Ul­la­reds IK led­de och ha­de lä­ge att skräl­la mot Eskils­min­ne. Men blev helt ut­an po­äng. – En för­lust tar all­tid på psy­ket för grab­bar­na, men vi har vi­sat att vi kan stå upp mot al­la topp­lag, sa trä­na­ren Ali Kraym.

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Det var ett Ul­la­red som gick till halv­tids­vi­la med 1-0 i ba­ga­get och då hop­pa­des man på mer ef­ter en smart av­ver­kad förs­ta halv­lek.

– Match­bil­den ser väl­digt bra ut. Vi vå­gar spe­la, lå­ter bol­len rul­la och ska­par halv­chan­ser, sa Ali Kraym.

LAGETS EN­DA MÅL gjordes av Kushtrim Ma­hol­li på en fri­spark. Skot­tet änd­ra­de rikt­ning ef­tersom det gick via Eskils­min­nes upp­ställ­da mur.

– Vi ha­de dem i förs­ta halv­lek. Visst, de kom ige­nom lätt på kan­ten, men ha­de inga rik­ti­ga far­lig­he­ter, sa Ali.

Ul­la­red snac­ka­de ihop sig i om­kläd­nings­rum­met, man vil­le age­ra be­stämt, kli­va upp och stänga mat­chen.

– Men det blev pre­cis tvärtom. På nå­got vis står vi och so­ver och de gör två snab­ba mål. Det straf­far oss hårt. Vid 1-2 har vi se­dan ett skott i rib­ban (An­ton Bo­din) som ty­värr in­te går in. Istäl­let gör de mål åt and­ra hål­let som dö­dar mat­chen.

ESKILS­MIN­NE ÄR ETT svår­spe­lat lag, men Ali ha­de för­stås hop­pats på minst en po­äng.

– Visst de ha­de myc­ket boll, men det var nå­got vi tillät dem ha ock­så. Sen är det kanske så att pas­si­vi­tet dö­dar. Vad be­ty­der för­lus­ten för er?

– En för­lust tar all­tid på psy­ket för grab­bar­na, men vi har vi­sat att vi kan stå upp mot al­la topp­lag. Vi kom­mer ba­ra trum­ma på. Vi är ju nä­ra och snubb­lar pre­cis på mål­lin­jen. Nå­gon­stans är det ock­så en styr­ka att ve­ta att vi är där.

”En för­lust tar all­tid på psy­ket för grab­bar­na” ALI KRAYM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.