Glasno­vic be­hö­ver ba­ra fa­mil­jens stöd

TAEKWONDO: ING­ET KAN RUCKA PÅ HEN­NES DRÖM

Hallands Nyheter - - Sporten -

I bi­len till en trä­ning får en ton­å­rig Ni­ki­ta Glasno­vic någ­ra frå­gor av sin pappa och trä­na­re.

– Vill du verk­li­gen sat­sa på taekwondo? Vill du till OS? Jag mås­te ve­ta det – för det är nå­got som he­la fa­mil­jen kom­mer att gå in för. Jag kom­mer att ge allt av mig själv. Vill du ge allt av dig själv? sä­ger Ma­rio Glasno­vic.

TROTS ATT NI­KI­TA Glasno­vic i prin­cip är född och upp­vux­en på pap­pans kam­sports­klubb To­i­gye i Mal­mö var det i bryt­ning­en mel­lan grund­sko­lan och gym­na­si­et in­te alls gi­vet för hen­ne att sat­sa på spor­ten.

– Men jag sva­ra­de att jag vil­le sat­sa på det­ta. Och se­dan den da­gen har det va­rit en sats­ning fullt ut. Jag gör allt som krävs för att bli bätt­re och kom­ma dit jag vill, sä­ger hon.

DEN 18 AU­GUSTI 2016 i Ca­ri­oca Are­na 3 i Rio de Ja­nei­ro. På mat­tan ska Ni­ki­ta Glasno­vic gå en match om Os-bron­set i 57-ki­los­klas­sen. På läk­ta­ren sit­ter pappa Ma­rio, mam­ma Mar­gi­ta och lil­le­bror Le­on.

– Det var en så­dan käns­la att ha dem på plats. In­nan täv­ling­en fick jag va­ra med dem en stund. Det gav mig en så­dan ener­gi. Det var ju ba­ra kär­lek rakt ige­nom, sä­ger 22-åring­en.

I brons­fi­na­len blev dock irans­kan Ki­mia Ali­za­deh för svår.

– Det är klart att man var li­te dep­pig. Det är ju en så lång upp­ladd­ning till OS och man har käm­pat så myc­ket för att ro hem det. Man vill ju ha den där me­dal­jen. Jag åk­te ju in­te dit för att gå nå­gon en­sta­ka match ba­ra.

SAM­TI­DIGT KÄN­DE GLASNO­VIC att hon ha­de gett allt ne­re i Bra­si­li­en.

– Det var jag i OS – det var den bäs­ta ver­sio­nen mig själv. Se­dan vet jag att det finns plats för att ut­veck­las. Jag har po­ten­ti­al att ta me­dalj på ett OS. Det hand­lar ba­ra om att jag be­hö­ver trä­na rätt och gö­ra rätt ifrån med de kom­man­de åren. Det var den in­ställ­ning­en jag ha­de till Rio – jag viss­te ju att jag skul­le fort­sät­ta. Och jag tror att det gjor­de mig ock­så mer av­slapp­nad in­för täv­lings­da­gen.

Ing­et kan rucka på dröm­men om OS i To­kyo 2020. In­te ens att Ni­ki­ta Glasno­vic, 22, står ut­an stöd från så­väl SOK som sitt eget för­bund. – Jag har min fa­miljs stöd. Det är min vil­ja och min fa­milj som ta­git mig dit jag är i dag, sä­ger taekwon­d­o­stjär­nan.

DRYGT 300 DA­GAR se­na­re lad­dar Glasno­vic för VM i Syd­ko­rea, men det lång­sik­ti­ga må­let har all­tid va­rit OS i To­kyo 2020. Just nu är dock vägen dit tuf­fa­re än nå­gon­sin. Un­der 2017 er­hål­ler hon – i lik­het med and­ra svens­ka som­ma­ro­lym­pi­er – ing­et stöd från Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té (SOK). Glasno­vic har in­te hel­ler nå­got stöd från Svens­ka taekwon­do­för­bun­det.

– Just nu får jag job­ba ex­tra och för­sö­ka få ihop det. Mi­na för­äld­rar har ock­så bör­jat job­ba ex­tra så att vi ska kun­na ha råd att åka ut­om­lands så att jag kan upp­rätt­hål­la min po­si­tion på världs­rank­ning­en, sä­ger världs­tre­an och fortsätter:

– Åren när jag fick stöd av SOK var jät­te­bra och det un­der­lät­ta­de myc­ket, men det är fort­fa­ran­de jag och min fa­milj som har gjort job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.