Ric­kard nöjd ef­ter som­marpra­tet i P1

Ope­ras­ång­a­ren Ric­kard Sö­der­berg, som har röt­ter­na i Hal­land, var först ut av årets som­marpra­ta­re.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hn.se

Hur känns det någ­ra da­gar ef­teråt?

– Bra, jag är oer­hört glad. Det var en näst in­till ogrip­bar ära att få gö­ra pre­miär­pro­gram­met. Jag höll en hög ton med ett högt språk och var in­te sä­ker på hur det skul­le mot­tas.

Du var li­te ope­ra­mäs­sig.

– Tack, det var ett fint ut­tryck. Jag har mesta­dels fått po­si­ti­va re­ak­tio­ner och en del av det jag sa har lett till sam­tal på so­ci­a­la me­di­er. Visst har de van­li­ga kri­ti­ker­na ock­så hört av sig, men de har fak­tiskt va­rit gans­ka få. De som tyc­ker mest il­la om mig or­ka­de väl in­te lyss­na.

Är det sant att du ska­pa­de eg­na som­mar­pro­gram hem­ma, re­dan som barn?

– Ja, jag pra­ta­de och gjor­de bland­band, och det har all­tid va­rit en dröm att få gö­ra ett rik­tigt ”Som­mar”.

Du be­rät­ta­de i pro­gram­met om di­na kluv­na käns­lor för din hög­sta­di­e­sko­la, Ös­ter­gårds­sko­lan, där du er­bju­dits att va­ra med på en Wall of fa­me. Hur blir det med det?

– Jo, de fick sätt upp mitt namn var de vil­le och nu är jag med på den väg­gen. Det känns bra, jag ska ab­so­lut gå dit och tit­ta nå­gon gång när jag är hem­ma i Halm­stad.

”Visst har de van­li­ga kri­ti­ker­na ock­så hört av sig, men de har fak­tiskt va­rit gans­ka få. De som tyc­ker mest il­la om mig or­ka­de väl 1 in­te lyss­na.” RIC­KARD SÖ­DER­BERG ope­ras­ång­a­re och som­marpra­ta­re i P1

Du pra­ta­de ock­så om te­a­ter­verk­sam­he­ten på Kul­tur­hu­set i Halm­stad och dess be­ty­del­se un­der din upp­växt. Jag satt i publi­ken och hör­de dig sjunga i ”En jul­sa­ga” 1990, och vi var fle­ra i publi­ken som sa att ”han kom­mer att bli nå­got”.

– Är det sant? Vad kul! ”En jul­sa­ga” be­tyd­de otro­ligt myc­ket för oss som var med, att få stå på sce­nen som 15-åring och sjunga till en stor or­kes­ter går in­te att jäm­fö­ra med nå­got jag har gjort i opera­väg. Jag var med i fle­ra upp­sätt­ning­ar på Kul­tur­hu­set och det var fan­tas­tiskt stort, det var en plats där jag verk­li­gen kän­de mig väl­kom­men. Ja, men up­pen­bar­li­gen är du även ef­ter­sökt i dag. Jag har för­stått att du just nu är i Ystad.

– Ja, jag har va­rit här fle­ra som­rar och i år sät­ter vi upp ope­ret­ten ”Te­a­ter­ho­tel­let”. Jag har skri­vit ma­nus och li­bret­to, jag re­gis­se­rar och spe­lar hu­vud­rol­len. Vi har pre­miär på fre­dag 30 ju­ni och spe­lar till och med 9 ju­li, och al­la hallän­ning­ar är hjärt­ligt väl­kom­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.