Mo­dell­flyg för sto­ra och små i Klas­torp

KLAS­TORP: MODELLFLYGARNA TAR EMOT EN NY GE­NE­RA­TION

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Ra­di­o­styr­da flyg­plan fa­sci­ne­rar än. Mo­dell­flyg­klub­ben Pe­ga­sus hål­ler till på ett flyg­fält i Klas­torp. HN häng­de med när det var go flight.

Pla­net läm­nar loo­pen och fort­sät­ter i en roll runt sin egen ax­el in­nan det snabbt som ögat rä­tar upp sig. Mo­dell­flyg­pla­nen sur­rar piggt ovan­för Klas­torps äng­ar.

”Fle­ra av oss som täv­la­de i mo­dell­flyg­ning på 1960-ta­let träf­fas en gång om året. Just nu fly­ger vi 1975 års Vm­pro­gram. Åh, det är myc­ket nostal­gi i det­ta.”

Mo­dell­flyg­klub­ben Pe­ga­sus har sitt flyg­fält i Klas­torp. Här finns en vind­strut som vi­sar vin­dens rikt­ning och ett bås där hob­byns ut­ö­va­re kan sö­ka skydd från vin­den när de fixar med ut­rust­ning­en. Näs­ta år fyl­ler för­e­ning­en 50 år.

NIOÅRIGE VILMER ANTONSSON till­hör de yngs­ta ut­ö­var­na av hob­byn i Var­berg. Ef­ter ihär­digt spa­ran­de kun­de han kö­pa sitt plan och sin ra­di­o­ut­rust­ning för­ra året. Han vi­sar pla­net och kon­trol­len:

– Pla­net har en el­mo­tor. Här stäl­ler man in fre­kven­sen och där styr man rod­ret och fe­nan, be­rät­tar Vilmer.

Vilmer Antonsson tar lek­tio­ner av Ken­neth Holm som flu­git mo­dell­flyg­plan se­dan han var grabb.

– Förs­ta gång­en jag såg en ra­di­o­styrd mo­dell var 1957. Sen var vi tre som slog oss ihop och bygg­de ett plan till­sam­mans, minns Ken­neth Holm.

UN­DER MÅNGA ÅR täv­la­de Ken­neth i mo­dell­flyg­ning. Han del­tog i täv­ling­ar bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. I bör­jan av 1980-ta­let tog in­tres­set för rik­ti­ga flyg­plan över helt och mo­dell­flyg­ning­en låg på hyl­lan. Men på se­na­re år har han ta­git upp mo­dell­flyg­ning­en igen.

– Fle­ra av oss som täv­la­de i mo­dell­flyg­ning på 1960-ta­let träf­fas en gång om året. Just nu fly­ger vi 1975 års Vm-pro­gram. Åh, det är myc­ket nostal­gi i det­ta, sä­ger han och ler.

KEN­NETH HOLM

FÖR DEN SOM täv­lar i mo­dell­flyg­ning gäl­ler det att föl­ja sär­skil­da pro­gram. Oli­ka ty­per av loo­par kom­bi­ne­ras med rol­lar och and­ra mo­ment som sät­ter fly­ga­rens skick­lig­het på prov.

Gö­ran Bec­ker är för­e­ning­ens ord­fö­ran­de:

– Vi är runt 30 med­lem­mar. In­tres­set har va­rit li­te upp och ner ge­nom åren. En del med­lem­mar har

ett up­pe­håll och se­dan kom­mer de till­ba­ka, sä­ger han.

ETT AV DE åter­kom­man­de sam­tal­säm­ne­na är så klart ut­rust­ning­en. På se­na­re tid har allt fler mo­dell­fly­ga­re gått över till att an­vän­da el­mo­to­rer i stäl­let för för­brän­nings­mo­to­rer. El­mo­to­rer­na är tys­ta­re och re­na­re.

Å and­ra si­dan har för­brän­nings­mo­to­rer­na sin tjus­ning. Alf Svens­son har till ex­em­pel ett spe­ci­alre­cept på bräns­le.

– Jag an­vän­der en bland­ning av me­ta­nol, syn­tet­ol­ja och ni­trome­tan. Det blir bra fart med den.

– Fly­get har all­tid in­tres­se­rat mig. Det är li­te spän­ning i det, be­rät­tar Alf Svens­son – som upp­täck­te hob­byn i vux­en ål­der.

MFK Pe­ga­sus har må­nat­li­ga träf­far på flyg­fäl­tet från april till ok­to­ber men med­lem­mar­na träf­fas även där­e­mel­lan. Ve­te­ra­ner­na be­mäst­rar flyg­kons­ten även när det blå­ser och giss­nings­vis kom­mer Vilmer An­tons­sons och hans lil­le­bror Hjal­mar att snart gö­ra det ock­så. Hjal­mar står näst på tur att bör­ja fly­ga i MFK Pe­ga­sus.

FLYGARE. Vilmer Antonsson köp­te sitt mo­dell­flyg­plan och sin ra­di­o­ut­rust­ning för­ra året. Nu lärs han upp i mo­dell­flyg­ning­ens konst av Ken­neth Holm.

Bild: ANNIKA KARLBOM

HOBBY. För­e­ning­ens ord­fö­ran­de Gö­ran Bec­ker vi­sar sitt plan för brö­der­na Vilmer och Hjal­mar Antonsson.

Bild: ANNIKA KARLBOM

GO FLIGHT. Gö­ran Bec­ker är ord­fö­ran­de i MFK Pe­ga­sus.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Bild: ANNIKA KARLBOM

FLYGARGÄNGET. Alf Jo­hans­son, Gö­ran Bec­ker, An­ders Claes­son, Pe­ter Bu­res, Ken­neth Holm, Vilmer Antonsson och Hjal­mar Antonsson – al­la är de med när MFK Pe­ga­sus fly­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.