Re­vansch för Eu­ro­pa­vän­ner

Hallands Nyheter - - Ledare -

Vid årets bör­jan trod­de många, och hop­pa­des en del, att det­ta su­per­valår skul­le bli ett EU:S an­nus hor­ri­bi­lis. Nu kän­ner Eu­ro­pa­vän­ner­na i stäl­let att de hål­ler på att få re­vansch.

EU­RO­PA GICK IN i det­ta år i djup kris på näs­tan al­la om­rå­den. Eko­no­min, flyk­ting­kri­sen, det sä­ker­hets­po­li­tis­ka lä­get med Pu­tin och Trump, Brex­it! Kanske mest ödes­mät­tat – i land ef­ter land ho­ta­de hö­ger­na­tio­na­lis­tis­ka och Eu­ro­pa­ne­ga­ti­va par­ti­er kom­ma till mak­ten, el­ler åt­minsto­ne stär­ka sin ställ­ning. Det gäll­de EU:S kärn­län­der som Frank­ri­ke, Ne­der­län­der­na, och Tyskland. Och så ut­lys­te The­re­sa May ny­val i Stor­bri­tan­ni­en för att stär­ka stö­det för en hård Brex­it.

Men som vi vet gick det in­te så. Ge­ert Wil­ders hopp om att hans par­ti skul­le bli Ne­der­län­der­nas störs­ta, gru­sa­des. De franska va­len gick il­la för Ma­ri­ne le Pen och hen­nes par­ti. Det brit­tis­ka va­let blev en ka­ta­strof för The­re­sa May. Ing­en tror läng­re att det tys­ka va­let i höst kom­mer att ho­ta Ang­e­la Mer­kel. Och fle­ra av de hö­ger­po­pu­lis­tis­ka par­ti­er­na ska­kas nu av all­var­li­ga in­bör­des stri­dig­he­ter. EU:S kri­ser är långt ifrån över. Men stäm­nings­lä­get är an­norlun­da.

EU:S kri­ser är långt ifrån över. Men stäm­nings­lä­get är an­norlun­da.

EKO­NO­MIN HAR BÄTTRAT sig en del, och de ytt­re ho­ten har stärkt käns­lan av att här gäl­ler det att hål­la ihop. Den oro och osä­ker­het som Brex­it ska­par bå­de i Stor­bri­tan­ni­en och in­om det kvar­va­ran­de EU har en lik­nan­de ef­fekt. Vi har ett nytt po­li­tiskt lä­ge i Eu­ro­pa och vet in­te rik­tigt vad det kom­mer att in­ne­bä­ra. Kom­mer The­re­sa May att kun­na ro ett Brex­it-av­tal i hamn med de nya po­li­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na, och i så fall hur­dant? Och vad blir kon­se­kven­ser­na av den se­nas­te ”franska re­vo­lu­tio­nen”? Ge­nom si­na två val­seg­rar kan Macron bli den star­kas­te frans­ke le­da­ren se­dan de Gaul­le. Men är han vux­en den rol­len? Han kom­mer att ar­be­ta hårt för att stär­ka och vi­da­re­ut­veck­la Eu-sa­m­ar­be­tet. Och han kom­mer att för­sö­ka få fart på Frank­ri­kes stag­ne­ra­de eko­no­mi ge­nom en li­be­ra­la­re ar­bets­mark­nads- och nä­rings­po­li­tik. In­ter­na­tio­nellt kom­mer han att dri­va glo­ba­la håll­bar­hets­frå­gor. Myc­ket vik­ti­ga ut­ma­ning­ar! Men hur bra blir han på att få fram ge­nom­för­ba­ra re­form­för­slag och för­ank­ra sin po­li­tik bå­de in­om och ut­om lan­det? Det vet vi in­te än.

DET SOM KOM­MER att bli av­gö­ran­de för nya och gam­la eu­ro­pe­is­ka le­da­re för­blir nog än­då de­ras för­må­ga att han­te­ra re­gi­o­nens väx­an­de eko­no­mis­ka och so­ci­a­la klyf­tor. Miss­nö­jet med des­sa spe­la­de en av­gö­ran­de roll i det brit­tis­ka va­let. I det franska ytt­ra­de det sig mest i det lå­ga val­del­ta­gan­det där ”pre­ka­ri­a­tet” in­te tyck­te att det var lönt att rös­ta. Om in­te den si­tu­a­tio­nen han­te­ras på ett över­ty­gan­de sätt kom­mer po­pu­lis­men växa sig stark igen. Till hö­ger, men ock­så till väns­ter. Och då kom­mer Eu­ro­pa åter att ska­kas.

PÄR GRANSTEDT Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.