Ny konst­gräs­plan på gång

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Bygg fler fot­bolls­pla­ner” (23/6).

VAR­BERG. I Var­berg, pre­cis som i öv­ri­ga Sve­ri­ge, är fotboll den id­rott som har flest ut­ö­va­re bland bå­de tje­jer och kil­lar. Där­för är det in­te hel­ler kons­tigt att fot­bolls­pla­ner är den form av id­rott­s­y­ta som det finns all­ra mest av i kom­mu­nen el­ler att vi kon­ti­nu­er­ligt sat­sar på att för­bätt­ra vill­ko­ren för fot­bolls­för­e­ning­ar­na. Dock in­te ba­ra in­ne i Var­bergs stad, ut­an i he­la kom­mu­nen.

Un­der de se­nas­te åren har kom­mu­nen byggt nya konst­gräs­pla­ner i Tvåå­ker och Träslövslä­ge, och peng­ar finns ock­så av­sat­ta för en ny plan i Bua/värö­bac­ka. Vi­da­re så på­går just nu pro­jek­te­ring för en stör­re om­bygg­na­tion av Lind­val­len och en ny om­kläd­nings­bygg­nad vid Ankar­val­len.

GE­NOM EN om­lägg­ning och upp­gra­de­ring av konst­gräs­pla­nen på Påsk­bergsval­len har den nu fått full­sto­ra mått och den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen konst­gräs ef­ter en in­ve­ste­ring på näs­tan åt­ta mil­jo­ner kro­nor. Dess­utom är det änt­li­gen på gång yt­ter­li­ga­re en konst­gräs­plan, som ska pla­ce­ras på Håstens id­rotts­plats! Sp­ar­banks­stif­tel­sen be­slu­ta­de på sitt sty­rel­se­mö­te i maj att skju­ta till sju mil­jo­ner kro­nor och nu ska en för­stu­die ge­nom­fö­ras in­nan spa­den sätts i jor­den.

Blic­kar vi li­te fram­åt i ti­den så finns det även mark av­satt för två pla­ner i an­slut­ning till Bre­a­reds id­rotts­hall. Vi­da­re så har kom­mu­nen pre­cis be­slu­tat om att ut­re­da en flytt av växt­hu­sen vid Påsk­bergsval­len, vil­ket in­ne­bär att vi kom­mer tit­ta på hur de ytor­na kan an­vän­das på bäs­ta sätt.

För att un­der­lät­ta för bå­de för­e­ning­ar och per­so­nal kom­mer vi även fort­sätt­nings­vis sat­sa på sam­man­håll­na id­rotts­om­rå­den och det är där­för in­te ak­tu­ellt att ta i an­språk and­ra so­li­tä­ra gröny­tor i sta­den. Dess­utom är det vik­tigt att det finns gröny­tor öpp­na även för lek och spon­tanid­rott.

MYC­KET HAR ALLT­SÅ hänt och myc­ket är på gång för att för­bätt­ra vill­ko­ren för fot­bol­len. Dock är det vik­tigt att sats­ning­ar­na görs över he­la kom­mu­nen och när vi är fär­di­ga med de två pla­ne­ra­de konst­gräs­pla­ner­na, så mås­te det rim­ligt­vis va­ra Skäl­linge/ Rolfstorp som står på tur för näs­ta sats­ning. Christo­fer Ber­gen­block (C) ordf. kul­tur- och fri­tids­nämn­den Var­bergs kom­mun

Bild: AN­NA OSCARSON

INVIGNING. Christo­fer Ber­gen­block vid in­vig­ning­en av konst­gräs­pla­nen vid Påsk­bergsval­len i slu­tet av ja­nu­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.