Ja till flyg­skatt!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - An­ders Käll­gård Var­berg

KLI­MAT. Svenskt Nä­rings­liv, Al­li­an­sen och HN:S le­dar­skri­ben­ter (se­nast 170616) sä­ger nej till flyg­skatt, som de kal­lar ”skad­lig”. Jag be­gri­per ingen­ting. Det är väl fly­gan­det som är skad­ligt?

Kli­mat­på­ver­kan från svenskars flyg­re­sor är li­ka stor som från de­ras bil­re­sor. An­ta­let flyg­re­sor till och från Sve­ri­ge har ökat med 40 pro­cent på ba­ra någ­ra år. Pri­set på in­ter­kon­ti­nen­ta­la flyg­re­sor från Stock­holm sjönk med 26 pro­cent mel­lan 2010 och 2016. And­ra län­der, som Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en, har in­fört flyg­skatt. Så vad är pro­ble­met?

Att sä­ga nej till flyg­skatt an­das gi­rig­het, ego­ism och för­akt för allt mil­jö- och kli­mat­ar­be­te. Jag hop­pas och tror att många av er som ar­gu­men­te­rar för nej till flyg­skatt in­nerst in­ne skäms litegrann.

Själv­klart ska vi ha en flyg­skatt.

Bild: LARS PEHRSON/SVD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.