Be­dröv­ligt igen, Hal­lands­tra­fi­ken!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRA­FIK. Trots mas­siv kri­tik mot re­gi­o­na­la Hal­lands­tra­fi­ken fort­sät­ter pro­ble­men med över­ful­la tåg. Nu se­nast 06.52-tå­get från Var­berg fre­da­gen den 16 ju­ni som ba­ra be­stod av ett halvt tåg­sätt. Med många pas­sa­ge­ra­re som står i gång­ar­na är ju ris­ken up­pen­bar för per­sonska­dor vid häf­tig in­broms­ning. Skul­le tå­get be­hö­va ut­rym­mas snabbt vå­gar man som re­se­när in­te tän­ka på pa­niksce­ner­na som skul­le upp­stå.

Att tå­gens stan­dard är uru­sel har många in­sän­dar­skri­ben­ter på­pe­kat re­dan: fläc­ki­ga sä­ten, av­stäng­da to­a­let­ter, slar­vig städ­ning. Att väd­ja till Hal­lands­tra­fi­kens led­ning ver­kar lön­löst. Sty­rel­sen li­kaså. Dess ord­fö­ran­de har hit­tills gett så in­tets­ä­gan­de svar att han helt mis­sat kund­per­spek­ti­vet. Men vad sä­ger re­gi­on Hal­land som äger länstra­fik­bo­la­get? Är regionen nöjd med vad Hal­lands­tra­fi­ken le­ve­re­rar? Är det nå­gon som har hört ta­las om kund­fo­kus och för­stått dess ful­la in­ne­börd?

Tåg­pend­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.