Fruk­tans­värd van­vård

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Anita Lun­din Träslövslä­ge

ar­ti­keln ”Kalv fick av­li­vas ef­ter missköt­sel” (10/6).

FAL­KEN­BERG. Får man fort­sät­ta van­vår­da si­na djur år ef­ter år när man helt sak­nar kun­skap om djur­håll­ning? Svår sju­ka djur, över­be­lägg­ning i djurut­rym­men, ögon- och ben­ska­dor, fe­ber, ut­tor­ka­de och di­ar­ré­sju­ka djur. Ing­en till­gång till box­ar med mjukt un­der­lag, kvi­gor till­sam­mans med tju­rar i sam­ma ut­rym­me (för ti­digt dräk­ti­ga).

Ef­tersom van­vår­den av dju­ren har på­gått i fle­ra år har jag svårt att för­stå Läns­sty­rel­sens för­slag på ett vi­te på 2 000 kro­nor per kon­troll­till­fäl­le. Ska det få bon­den att slu­ta med van­vår­den av si­na djur? Dju­ren är helt ute­läm­na­de. Läns­sty­rel­sen bör ome­del­bart ut­fär­da ett djur­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.