Blom­ma­de ut ef­ter läsår på PS

Webb-tv!

Hallands Nyheter - - Varberg -

I åra­tal har PS ta­git emot ut­by­tesstu­den­ter. För Emi­lie Gross­man från Er­furt i Tyskland har det se­nas­te året rått bot på blyg­het och för­sik­tig­het. Svenskan lär­de hon sig på kö­pet.

Skol­å­rets slut in­ne­bär in­te ba­ra som­mar­lov och om­väx­ling för in­bod­da var­ber­ga­re. Var­je år är det dags för ett par ut­by­tesstu­den­ter att läm­na si­na till­fäl­li­ga hem för att åka till­ba­ka till si­na fa­mil­jer. Emi­lie Gross­man kom hit i mit­ten av au­gusti för­ra året och i vec­kan blev det dags att åka hem till Tyskland igen. HN hann träf­fa hen­ne hem­ma hos fa­mil­jen Nilsson i Trönninge, där hon bott i näs­tan ett år. In­nan hon kom hit ha­de hon mest sett vack­ra bil­der på det svens­ka land­ska­pet när hon job­ba­de på Ikea.

– När jag kom hit häm­ta­de min värd­mam­ma mig i Gö­te­borg och se­dan åk­te vi till Ikea det förs­ta vi gjor­de, ha­ha, sä­ger Emi­lie Gross­man på svens­ka.

FÖR­U­TOM svensk-lek­tio­ner på PS är språk­kun­nig­he­ten en bi­ef­fekt av an­nat som hänt un­der året. Hon har sjung­it i kör, må­lat på Kul­tur­sko­lan och själv­klart har var­dags­snac­ket med värd­fa­mil­jen spe­lat in. Hon har fått an­pas­sa sig till fa­mil­jens ru­ti­ner och att pra­ta svens­ka.

Bild: LOT­TA OLS­SON

Se in­sla­get när Emi­lie vi­sar si­na fa­vo­rit­plat­ser i Var­berg, på PS-STUDENT. Un­der året har Emi­lie Gross­man läst estet­pro­gram­met på PS. Att svens­ka ele­ver har en mer var­dag­lig re­la­tion till lä­rar­na över­ras­ka­de hen­ne till en bör­jan. Hon tror att man lär sig bätt­re om man gil­lar sin lä­ra­re.

Bild: LOT­TA OLS­SON

SAMLINGSPLATS. Vid mat­bor­det i kö­ket sam­las fa­mil­jen. Emi­lie Gross­man har lärt sig la­ga bå­de svensk och fi­lip­pinsk mat. Hon och till­fäl­li­ga lil­la­sys­tern Em­ma la­gar of­ta mat till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.