Fakta: Fa­mil­jen Nilsson/gross­man

Hallands Nyheter - - Varberg - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

* Jes­si­ca Nilsson, 40 år. För­sko­le­lä­ra­re.

* Rolf Nilsson, 54 år. Job­bar med be­man­ning.

* Em­ma Nilsson, 13 år.

* An­ders Nilsson, 3 år.

* Emi­lie Gross­man, 17 år.

– Ja, det ska ju in­te kän­nas som ett ho­tell här. Man får hjäl­pa till, som en i fa­mil­jen, sä­ger Emi­lie Gross­mans värd­pap­pa Rolf Nilsson.

Emi­lie Gross­man är den and­ra stu­den­ten som bor hos fa­mil­jen. Idén väck­tes ef­ter att ha läst en ar­ti­kel om ut­by­tesstu­den­ter i Var­bergs­pos­ten. Jes­si­ca och Rolf Nilsson får inga peng­ar för den till­fäl­li­ga fa­mil­je­med­lem­men från fö­re­ta­get som or­ga­ni­se­rar ut­by­tet.

– Jag tyc­ker in­te ba­ra att man kan tän­ka på kro­nor och ören. En käns­la kan man in­te sät­ta peng­ar på, sä­ger Rolf Nilsson.

VÄRDFÖRÄLDRARNA har sett Emi­lie Gross­mans ut­veck­ling på nä­ra håll. Från blyg och stängd till själv­stän­dig och prat­glad.

– Gran­nen sa för ett tag se­dan att hon är så prat­sam. Hon tar så myc­ket ini­ti­a­tiv, det upp­lev­de vi in­te i bör­jan, sä­ger Jes­si­ca Nilsson.

Det kän­ner Emi­lie Gross­man igen sig i. Blyg­he­ten var en av an­led­ning­ar­na till att hen­nes mam­ma hem­ma i Tyskland tyck­te att dot­tern skul­le gö­ra ett ut­by­te­sår.

– Nu kan jag gå fram till vem som helst och sä­ga ’Hej! Jag he­ter Emi­lie!’, det kun­de jag in­te gö­ra in­nan, sä­ger Emi­lie Gross­man.

KANSKE HA­DE IN­TE hen­nes mam­ma räk­nat med att ett år i Sve­ri­ge dess­utom skul­le gö­ra dot­tern su­gen på att re­sa mer.

– Jag har in­te all­tid ve­lat re­sa, i gam­la Öst-tyskland där jag kom­mer från re­ser man in­te så myc­ket. Men nu vill jag åka över­allt. Det är jät­te­spän­nan­de att se en an­nan kul­tur. Vad gör de här? Och var­för då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.