Enkät ger vink om var det är pro­blem

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON

Re­gi­on Hal­lands egen med­ar­be­tar­un­der­sök­ning ger en vink om ar­bets­mil­jön på oli­ka vård­cen­tra­ler. I Halmstad märks bland an­nat sto­ra skill­na­der mel­lan oli­ka ar­bets­plat­ser när det gäl­ler frå­gor om öp­pet kli­mat.

I en­kä­ten får med­ar­be­tar­na ange hur myc­ket de in­stäm­mer i oli­ka på­stå­en­den. Om­dö­me­na om­vand­las se­dan till en siff­ra. Om al­la in­stäm­mer helt så blir vär­det 100 och om ing­en in­stäm­mer alls så blir vär­det 0.

Re­sul­ta­ten från den se­nas­te med­ar­be­taren­kä­ten, som ge­nom­för­des i hös­tas, finns sam­man­ställd på oli­ka ni­vå­er – re­gi­onni­vå, för­valt­ningsni­vå och för re­spek­ti­ve ar­bets­plats.

Den sam­man­ställ­ning som sam­man­fat­tar si­tu­a­tio­nen på samt­li­ga vård­cen­tra­ler in­om Re­gi­on Hal­land vi­sar att med­ar­be­tar­na där är un­ge­fär li­ka nöj­da, el­ler miss­nöj­da, som snit­tet i he­la regionen.

”För­tro­en­de för när­mas­te chef” får vär­det 77 bland vård­cen­tra­ler­nas per­so­nal, jäm­fört med 73 in­om he­la regionen. ”Öp­pet kli­mat” får vär­det 75, att jäm­fö­ra med 72 i regionen, och ”ro­ligt att gå till job­bet” får vär­det 78, vil­ket är en en­het mer än i he­la regionen.

Samt­li­ga vård­cen­tra­ler vi­sar dock då­li­ga vär­den på frå­gor som gäl­ler stress och till­räck­lig tid för ar­be­tet. ”Inga be­svär av stress” får vär­det 55 och ”till­räck­lig tid” ba­ra 53. Mot­sva­ran­de siff­ror in­om he­la regionen är 62, re­spek­ti­ve 60.

GÅR MAN NED på vård­cen­trals­ni­vå så märks ock­så mar­kan­ta skill­na­der mel­lan de oli­ka ar­bets­plat­ser­na, in­te minst vad gäl­ler på­stå­en­den om ”öp­pet kli­mat” och för­tro­en­det för när­mas­te chef.

På den vård­cen­tral i Halmstad som har bäst re­sul­tat in­stäm­mer näs­tan al­la i att vård­cen­trals­che­fen vär­nar om ett öp­pet kli­mat (vär­de 98), har för­tro­en­de för hen­ne som chef (vär­de 97) och är nöj­da med ar­bets­plat­s­träf­far­na (vär­de 93).

På den med sämst re­sul­tat är mot­sva­ran­de siff­ror 58 vad gäl­ler för­tro­en­de för när­mas­te chef, 53 för vär­nar om ett öp­pet kli­mat och re­kord­lå­ga 23,5 vad gäl­ler ”nöjd med hur ar­bets­plat­s­träf­far ge­nom­förs”.

ETT AV SYFTENA med med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­en är att iden­ti­fi­e­ra vil­ka om­rå­den som in­te fun­ge­rar och som re­spek­ti­ve ar­bets­plats be­hö­ver ar­be­ta vi­da­re med. På­stå­en­det ”ar­be­tat med re­sul­ta­tet från den för­ra med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­en på ett bra sätt” får vär­det 54 på samt­li­ga vård­cen­tra­ler. På en av Halm­stads vård­cen­tra­ler är det ne­re på 40.

På en an­nan vård­cen­tral i Halmstad får på­stå­en­det ”stolt över att ar­be­ta i Re­gi­on Hal­land” vär­det 48 och ”at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re” vär­det 44. Snit­tet i he­la regionen är här 63, re­spek­ti­ve 58.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.