Blå­muss­lor li­der av kli­ma­tet

Hallands Nyheter - - Nyheter - LENNART HILDINGSSON 010-471 51 27 lh@hn.se

Blå­muss­lor­nas till­ba­ka­gång längs väst­kus­ten tycks be­ro på det mil­da­re kli­ma­tet och in­te på kon­kur­ren­sen från det ja­pans­ka jät­te­ost­ro­net, vil­ket är en in­kräk­tan­de ny­kom­ling i vå­ra vat­ten.

– Vi har upp­täckt att de mil­da vint­rar­na har häm­mat re­pro­duk­tio­nen av blå­muss­lor, det har bli­vit fär­re små muss­lor, sä­ger Åsa Strand, fors­ka­re vid in­sti­tu­tio­nen för ma­ri­na ve­ten­ska­per vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

ATT DE JA­PANS­KA jät­te­ost­ro­nen fått skul­den för blå­muss­lor­nas öde be­ror på att des­sa tycks ta de le­di­ga livs­plat­ser på klip­par och an­nat som blå­muss­lor­na läm­nar.

– På så sätt drab­bas in­te eko­sy­ste­men så hårt av att blå­muss­lan mins­kar. And­ra or­ga­nis­mer som levt ibland muss­lor­na får sam­ma skydd av ost­ro­nen.

Där­e­mot drab­bas en del mus­se­lä­tan­de sjö­få­gel, som in­te ta­git till sig ost­ro­nen som fö­da, ex­em­pel­vis ej­der.

– Ost­ro­nen har spe­ci­el­la och vas­sa skal, vil­ket kan hind­ra dem, sä­ger Åsa Strand.

JAPANSKT JÄTTEOSTRON HAR bli­vit spridd över värl­den till följd av kom­mer­si­ell ost­ron­od­ling. Men till väst­kus­ten an­län­de de med vil­da in­di­vi­der – kanske med bar­last­vat­ten från far­tyg.

Ostro­net med sitt skal kan bli upp till 20 cen­ti­me­ter långt, där­av ”jät­te” i sitt namn.

Bild: JARI VÄLITALO

UPPGIVNA MED­AR­BE­TA­RE. Vård­för­bun­dets My Jöns­son och hu­vud­skydds­om­bu­det Ju­lis­ka Tot Wik­ström sam­ta­lar med de be­svik­na akut­sjuk­skö­ters­kor­na Ni­na Uddstrand och Fred­rik Bag­ge. ”Istäl­let för att ge oss mo­röt­ter och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att lö­sa pro­ble­men, så slår man oss med en klub­ba i hu­vu­det och tar till tvång. Vi har nått en gräns där vi in­te or­kar mer”, sä­ger de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.