Kris på aku­ten in­för hal­ländsk fest­helg

Per­so­nalkri­sen på akut­mot­tag­ning­en

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

Till hel­gen vän­tas Halm­stads be­folk­ning mång­dubb­las i sam­band med Tall Ships Ra­ces. Sam­ti­digt har sjuk­husa­ku­ten stor per­so­nal­brist. Lös­ning­en blir att be­ord­ra in sjuk­skö­ters­kor.

När vi träf­far två av aku­tens sjuk­skö­ters­kor och re­pre­sen­tan­ter för Vård­för­bun­det har de pre­cis fått ve­ta att Re­gi­on Hal­land kom­mer att an­vän­da sig av sin möj­lig­het att be­ord­ra med­ar­be­ta­re att ar­be­ta extra ut­an sär­skild kom­pen­sa­tion.

– När det gäl­ler sam­hälls­kri­tisk verk­sam­het så har ar­bets­gi­va­ren den rät­ten. Vi vil­le att man åt­minsto­ne skul­le ge dem som be­ordras in ett par extra se­mester­da­gar, men fick in­te ige­nom det, kon­sta­te­rar Ca­mil­la Tern­ström, ord­fö­ran­de i Vård­för­bun­det Hal­land.

Un­der den stundande hel­gen är det sju pass på akut­mot­tag­ning­en som mås­te be­man­nas, men det upp­ges sak­nas sjuk­skö­ters­kor till yt­ter­li­ga­re ett 40-tal ar­bets­pass un­der som­ma­ren och det finns risk att även de som hun­nit gå på se­mes­ter tving­as till­ba­ka.

– Det här är tyd­li­gen ba­ra start­skot­tet och nu kän­ner vi att vi in­te or­kar mer. Vi i per­so­na­len har verk­li­gen va­rit lo­ja­la och täckt upp för varand­ra un­der lång tid, men nu är vi kör­da i bot­ten, sä­ger sjuk­skö­ters­kan Ni­na Uddstrand.

– Vårt jobb på aku­ten krä­ver att man är full­kom­ligt alert och skärpt pre­cis he­la ti­den. Jag är otro­ligt be­svi­ken på vår led­ning. Sjuk­hus­che­fen har gått ut och sagt att han in­te är oro­lig för pa­ti­ent­sä­ker­he­ten, men han har in­te va­rit här och frå­gat ef­ter vår åsikt, sä­ger kol­le­gan Fred­rik Bag­ge, som va­rit akut­mot­tag­ning­en tro­gen i 19 år.

NÄR SJU SJUK­SKÖ­TERS­KOR be­ord­rats in till hel­gen uppnår akut­mot­tag­ning­en än­då ba­ra nor­mal be­man­ning. Be­red­ska­pen har in­te höjts in­för Tall Ships Ra­ces el­ler den sto­ra tri­athlon­täv­ling som på­går un­der lör­da­gen.

– Ar­bets­gi­va­ren har in­te be­dömt det­ta som en risk­helg, men det är klart att det är en för­höjd risk med så myc­ket män­ni­skor i stan, sä­ger Fred­rik Bag­ge.

Bå­de Ni­na och Fred­rik är ock­så djupt be­kym­ra­de över att många kol­le­gor re­dan valt att läm­na akut­mot­tag­ning­en. Just nu är he­la tio sjuk­skö­ters­ke­tjäns­ter va­kan­ta.

– Jag är ock­så en av dem som nu sö­ker and­ra jobb och är näs­tan be­redd att ta vad som helst. Egent­li­gen vill jag va­ra kvar, men ar­bets­gi­va­ren har ta­git bort all ar­bets­gläd­je, sä­ger Ni­na Uddstrand, som ar­be­tat på aku­ten i tio år.

– Vi ser det­ta som bå­de ett ar­bets­mil­jöoch pa­ti­ent­sä­ker­hets­pro­blem. Näs­ta steg blir att kon­tak­ta Ar­bets­mil­jö­ver­ket och In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, sä­ger Ca­mil­la Tell­ström.

BÅ­DE VERKSAMHETSCHEFEN och om­rå­des­che­fen för akut­kli­ni­ken har själ­va se­mes­ter när HP sö­ker dem, men till­för­ord­na­de om­rå­des­che­fen Eva Osvald Gustafs­son ger sin bild av vad som hänt:

– Pro­ble­met är att det finns en per­so­nal­brist i bot­ten. Det är fle­ra med­ar­be­ta­re som ny­li­gen slu­tat och så kom som­mar­se­mest­rar­na upp­till. Vi an­vän­der nu de verk­tyg vi har som ar­bets­gi­va­re, men hop­pas slip­pa att bry­ta semestern för nå­gon. I nu­lä­get hand­lar det om att be­ord­ra dem som in­te hun­nit gå på se­mes­ter att ta extra pass.

För­ra som­ma­ren loc­ka­de ni sjuk­skö­ters­kor som job­ba­de extra på aku­ten med en kraf­tigt för­höjd tim­lön. Var­för finns in­te den mo­ro­ten nu?

– Sjuk­hus­led­ning­en har ve­lat kom­ma ifrån den ty­pen av verk­tyg, så nu an­vän­der vi oss av det van­li­ga av­ta­let. Si­tu­a­tio­nen är svår just nu, in­te minst för che­fer och med­ar­be­ta­re på aku­ten, men det är så­dant här som kan hän­da i vår­den.

Ha­de in­te aku­ten egent­li­gen be­hövt för­stär­ka be­man­ning­en un­der den kom­man­de hel­gen?

– Vi har en grund­be­man­ning som ska kla­ra det mesta. Vi job­bar för att kla­ra vårt upp­drag och som in­vå­na­re kan man kän­na sig trygg med det, sä­ger Eva Osvald Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.