Po­li­sen: ”Det finns sa­ker vi ald­rig kom­mer få svar på”

Läs mer i HN i mor­gon:

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARE­NI­US 010-471 52 46 petter.tare­ni­us@hn.se

Po­li­sen har för­stå­el­se för fa­mil­jens för­tviv­lan men står sam­ti­digt bakom de be­slut som fat­tats i ut­red­ning­en.

Po­li­sen i bå­de Fal­ken­berg och Halmstad är vid det här la­get väl med­vet­na om fa­mil­jens kri­tik.

– Jag vet in­te rik­tigt vil­ken ni­vå som vi skul­le kun­na kom­ma upp till för att mot­sva­ra de­ras krav, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Fal­ken­berg som be­rät­tar att di­a­lo­gen med fa­mil­jen har va­rit om­fat­tan­de un­der ut­red­ning­ens gång.

NIO MÅ­NA­DER EF­TER det in­träf­fa­de står po­li­sen fast vid si­na slut­sat­ser. Utre­dar­na tyc­ker ock­så att de har för­sökt att kom­mu­ni­ce­ra och för­kla­ra de över­väg­ning­ar som gjorts så långt det har va­rit möj­ligt.

– Till sy­ven­de och sist så är det ty­värr så att vis­sa sa­ker som hän­de den nat­ten kom­mer vi nog ald­rig att få svar på vad som hän­de ex­akt i de­talj. Det är fru­stre­ran­de för oss och det är än­nu mer fru­stre­ran­de för fa­mil­jen, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

Så­väl grova brotts­ro­telns chef Ce­ci­lia Bergs­tén som utre­dar­na i Fal­ken­berg kän­ner sig dock tryg­ga med de be­slut som fat­tats un­der ut­red­ning­ens gång, även om san­no­lik­hets­re­so­ne­mang i många de­lar har fått er­sät­ta en­ty­di­ga fakta.

– Vi kan in­te sä­ga hur hon tril­la­de ner från ta­ket, el­ler ens om hon tril­la­de med hund­ra­pro­cen­tig sä­ker­het. Många gång­er har ut­red­ning­en lan­dat i att det här är det san­no­li­ka ske­en­det, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren Hå­kan Rolfs­gård.

”Vi kan in­te sä­ga hur hon tril­la­de ner från ta­ket, el­ler ens om hon tril­la­de med hund­ra­pro­cen­tig sä­ker­het"

HELT KLART ÄR att utre­dar­na i av­gö­ran­de de­lar har lu­tat sig tungt mot ut­ta­lan­den från rätts­lä­ka­re och tek­ni­ker re­dan ti­digt i ut­red­ning­en. Det är slut­sat­ser och ana­ly­ser som fa­mil­jen starkt ifrå­ga­sät­ter på fle­ra punk­ter.

För­un­der­sök­nings­le­da­ren Hå­kan Rolfs­gård, che­fen för po­li­sens grova brotts­ro­tel Ce­ci­lia Bergs­tén och lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef Chris­ter Bart­holds­son.

– Det skul­le ju bli ett väl­digt märk­ligt för­fa­ran­de i vår bransch om vi vän­der oss till oli­ka ex­per­ti­ser och se­dan när vi får de­ras ana­ly­ser så skul­le vi sät­ta oss och ifrå­ga­sät­ta all­ting, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

för­un­der­sök­nings­le­da­re

*

”Hon har ska­dor som in­te kan för­kla­ras” * Hal­landspo­li­sen om kri­ti­ken:

Bild: JONATAN BYLARS

till­räck­ligt för att ta re­da på vad som låg bakom att de­ras dot­ter An­na Spång-lyng på­träf­fa­des död vid Gits Gård den 5 ok­to­ber 2016.

Bild: OLA FOLKESSON

STÅR PÅ SIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.