Fakta:

Dubrov­nik

Hallands Nyheter - - Resor -

* In­tres­set för Kro­a­ti­en ökar kraf­tigt. In­te så kons­tigt då den Adri­a­tis­ka kus­ten är så sa­go­likt vac­ker med kar­ga berg, skim­ran­de klart hav och ett pärl­band av öar. Och all­ra vack­rast är tu­rist­mag­ne­ten Dubrov­nik.

* Va­lu­ta

1 ku­na (Kn) = 1,38 kro­nor.

* Pris­ni­vå

Pris­ni­vån i Kro­a­ti­en är cir­ka 60 pro­cent av den svens­ka, men ho­tel­loch re­stau­rang­pri­ser­na i Dubrov­nik är myc­ket hög­re än ge­nom­snit­tet i lan­det och ba­ra aning­en un­der svensk ni­vå.

* Sä­song

Bad­sä­song­en är li­ka med hög­sä­song och sträc­ker sig mel­lan april och ok­to­ber. Un­der låg­sä­song är en del stängt, men långt fär­re tu­ris­ter gör att Gam­la stan kom­mer mer till sin rätt. Vin­tern är mild med en del regn, me­dan som­ma­ren är het och of­tast regn­fri.

* Re­sa hit

Fle­ra ar­ran­gö­rer har char­ter men det finns även re­gul­jär­flyg. Det finns dess­utom en rad mind­re re­se­by­rå­er som har Dubrov­nik i sitt ut­bud. Många tu­ris­ter kom­mer hit un­der en kryss­ning i Adri­a­tis­ka ha­vet. SAS och Nor­wegi­an fly­ger di­rekt från Sve­ri­ge un­der hög­sä­song, me­dan det krävs två flyg­by­ten i låg­sä­song.

Ta sig runt

I sta­den in­nan­för mu­rar­na är det gå som gäl­ler. Många tu­ris­ter bor på de ho­tell­tä­ta halvö­ar­na La­pad och Ba­bin Kuk och dit finns bra för­bin­del­ser med stads­buss, al­ter­na­tivt taxi.

* Äta ute

– Re­stau­rang Po­sat har ett fint ur­val fisk och skal­djur och vy över Pi­le­por­ten. Ser­vicen är på topp, lik­som pri­ser­na. www.po­sat-dubrov­nik.com – Tavu­lin Bist­ro Njut av ost­ron till för­rätt och läck­ra fisk- och kötträt­ter i dal­ma­tisk (det vill sä­ga Ita­li­e­nin­flu­e­rad) stil. www.tavu­lin.com/ – Nau­ti­ka Dubrov­niks mest be­röm­da re­stau­rang lig­ger vid Pi­le-por­ten och har en ter­rass med stor­la­gen vy. www.nau­ti­ka­re­stau­rant.com – Dol­ce Vi­ta Gör stans bäs­ta glass. Två jät­te­ku­lor för 25 kro­nor. – D’vino En skön vin­bar i en my­sig gränd. Har mas­sor av kro­a­tis­ka vi­ner på glas. www.dvino.net

* Läs mer

Kro­a­tis­ka tu­rist­by­råns hem­si­da: cro­a­tia.hr/sv-se/ Dubrov­niks of­fi­ci­el­la tu­ris­m­hem­si­da: www.tz­dubrov­nik.hr/lang/en/

MATRAST. Dags för läck­ra skal­djur på re­stau­rang Po­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.